Przetargi.pl
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 422 12 47 , fax. 32 4221247
 • Data zamieszczenia: 2015-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  ul. Kościuszki 17 17
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 422 12 47, fax. 32 4221247
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług polegających na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM II (wykaz budynków zawarto w załączniku nr A specyfikacji). Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Zapewnienie przeprowadzenia czyszczenia przewodów kominowych przez osobę posiadającą kwalifikacje kominiarskie zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.). 2. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców. 4. Ustalenie terminu czyszczenia przewodów kominowych na danym budynku z administracją. 5. Współpraca z administratorami obiektów podczas przeprowadzania czyszczenia przewodów kominowych. 6. Powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania czyszczenia przewodów kominowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 7. Czterokrotne (1 raz w kwartale) czyszczenie dymowych przewodów kominowych. 8. Dwukrotne (1 raz w półroczu) czyszczenie spalinowych przewodów kominowych. 9. Jednokrotne czyszczenie wentylacyjnych przewodów kominowych 10. Realizacja zlecenia kominiarskiego na wykonanie prac kominiarskich na terenie ADM II (wzór zlecenia stanowi załącznik nr 4) odbywać się będzie na podstawie pisemnych zleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników administracji, a wynikających ze zgłoszeń lokatorów, w których sygnalizowane są niewłaściwe działania przewodów kominowych i urządzeń do nich podłączonych. Pracownik administracji w zleceniu określi: adres lokalu, którego dotyczyć będzie zlecenie oraz zakres prac. Zlecenia te winny być realizowane nie później niż w dniu następnym po dacie zlecenia przez administrację. Na druku zlecenia, osoba która je wykonała czyni adnotację o sposobie usunięcia ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości. 11. Uczestnictwo w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, zagrażających życiu mieszkańców. Obecność mistrza kominiarskiego nastąpi nie później niż 60 min od zgłoszenia telefonicznego. 12. Świadczenie usług wymienionych w pkt. 10 i 11 bez prawa do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. 13. Poinformowanie najemców lokali przed przystąpieniem do wykonywania usług kominiarskich o konieczności wykonania zabezpieczeń przed ewentualnymi zabrudzeniami czy zniszczeniami. Zabezpieczenia, o których mowa, dotyczą w szczególności: 1) uszczelnienia kratek wentylacyjnych na czas wykonywania usługi, 2) usunięcia z miejsca wykonywania usługi wszystkich przedmiotów mogących ulec uszkodzeniu, 3) uszczelnienia połączeń urządzeń grzewczych z kominem. 14. Dokonanie wpisu do książki czyszczeń kominów po wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych . 15. Zapewnienie po zakończeniu pracy, że wykonujący usługi kominiarz, sprawdzi czy pozostawia obiekt w stanie technicznym niezagrażającym jego użytkownikom. Kontrola stanu obiektu polega na sprawdzeniu, czy po wykonaniu usługi przewody kominowe funkcjonują prawidłowo. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach