Przetargi.pl
Świadczenie usług czyszczenia i sprawdzania stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Z. K. PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny "PGM" ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 757 15 00 , fax. 032 241 52 53
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny "PGM"
  ul. Bałtycka 8 8
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 757 15 00, fax. 032 241 52 53
  REGON: 27157066400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm-chorzow.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług czyszczenia i sprawdzania stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Z. K. PGM w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czyszczenia i sprawdzania stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Z. K. PGM w Chorzowie. Warunki realizacji niniejszego zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki do niej, w szczególności wzór umowy stanowiący zał. nr 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 1000,00 zł Zadanie nr 2 - 6500,00 zł Zadanie nr 3 - 4000,00 zł Zadanie nr 4 - 3000,00 zł Zadanie nr 5 - 3000,00 zł Zadanie nr 6 - 2000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wymiar kary(%) za niewłaściwą realizację umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zkpgm.bip.chorzow.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach