Przetargi.pl
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom

Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 413 00 30 , fax. 32 430 00 33
 • Data zamieszczenia: 2016-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bytomskie Mieszkania
  ul. Zielna 25B 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 413 00 30, fax. 32 430 00 33
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom, zarządzanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi kominiarskie w szczególności określone w: ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719); Załączniku nr 1.6. do SIWZ - Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego, których wykazy adresowe stanowią odpowiednio załączniki od nr 1.1 do nr 1.5. do SIWZ oraz w lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w podziale na V nw. części: Część I - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez Punkt Obsługi Mieszkańców (zwany dalej POM) Nr 1 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 30. Część I zamówienia obejmuje: realizację przedmiotu zamówienia w 170 obiektach budowlanych (budynkach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom) w których łącznie jest 1572 lokali w tym 1345 lokali mieszkalnych, 227 lokali użytkowych, posiadających 1222 przewodów kominowych dymowych, 118 przewodów kominowych spalinowych, 1004 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 533 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ. realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.6. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części I zamówienia wynosi: sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.,) - dla 50 lokali; sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania - 150 przewodów kominowych; sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku - 5 budynków; badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD - 20 mb. Część II - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 2 z siedzibą 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b. Część II zamówienia obejmuje: realizację przedmiotu zamówienia w 107 obiektach budowlanych (budynkach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom) w których łącznie jest 1015 lokali w tym 891 lokali mieszkalnych, 124 lokali użytkowych, posiadających 599 przewodów kominowych dymowych, 69 przewodów kominowych spalinowych, 613 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 324 przewodów kominowych niezagospodarowanych Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ. realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.6. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części II zamówienia wynosi: sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.,) - dla 100 lokali; sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania - 300 przewodów kominowych; sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku - 2 budynki; badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD - 20 mb. Część III - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 3 z siedzibą 41-905 Bytom, ul. Baczyńskiego 1. Część III zamówienia obejmuje: realizację przedmiotu zamówienia w 143 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1487 lokali w tym 1395 lokali mieszkalnych, 92 lokale użytkowe, posiadających 1224 przewodów kominowych dymowych, 0 przewodów kominowych spalinowych, 635 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 216 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ. realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.6. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części III zamówienia wynosi: sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.,) - dla 50 lokali; sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania - 70 przewodów kominowych; sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku - 5 budynków; badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD - 20 mb. Część IV - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 4 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Alojzjanów 4. Część IV zamówienia obejmuje: realizację przedmiotu zamówienia w 136 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1513 lokali w tym 1270 lokali mieszkalnych, 243 lokale użytkowe, posiadających 825 przewodów kominowych dymowych, 174 przewodów kominowych spalinowych, 958 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 423 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.4. do SIWZ. realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.6. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części IV zamówienia wynosi: sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.,) - dla 100 lokali; sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania - 300 przewodów kominowych; sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku - 10 budynków; badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD - 25 mb. Część V - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 6 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Piekarska 77. Część V zamówienia obejmuje: realizację przedmiotu zamówienia w 108 obiektach budowlanych w których łącznie jest 884 lokali w tym 742 lokali mieszkalnych, 142 lokali użytkowych, posiadających 591 przewodów kominowych dymowych, 128 przewodów kominowych spalinowych, 604 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 398 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ. realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.6. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części V zamówienia wynosi: sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.,) - dla 100 lokali; sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania - 200 przewodów kominowych; sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku - 10 budynków; badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD - 30 mb. UWAGA: Zgodnie z art. 83 ust. 3 Pzp Zamawiający określa, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową maksymalnie na trzy części zamówienia. Zakres rzeczowy zamówienia jest tożsamy we wszystkich częściach zamówienia i obejmuje czynności opisane w Załączniku nr 1.6. do SIWZ Specyfikacji wykonania i odbioru usług. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I-wadium 1.900,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);Część II-wadium 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);Część III-wadium 1.600,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100);Część IV-wadium 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);Część V-wadium 1.400,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100); zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: /wadium - Usługi kominiarskie - Część ../. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu - Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 29 - sekretariat). Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe:bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; wskazanie sumy gwarancyjnej; wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie gwaranta; określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.): bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp., wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII ppkt. 9 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt. VIII ppkt. 9 SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wydania i dostarczenia opinii/zalecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach