Przetargi.pl
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach wchodzących w skład zasobów Gminy Bytom

Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 413 00 30 , fax. 32 430 00 33
 • Data zamieszczenia: 2015-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bytomskie Mieszkania
  ul. Zielna 25B 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 413 00 30, fax. 32 430 00 33
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kominiarskich w budynkach wchodzących w skład zasobów Gminy Bytom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi kominiarskie w szczególności określone w: a) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); b) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719); c) Załączniku nr 1.7. do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego, których wykazy adresowe stanowią odpowiednio załączniki od nr 1.1 do 1.6 do SIWZ. 4. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w podziale na VI nw. części: a) Część I - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez Punkt Obsługi Mieszkańców (zwany dalej POM) Nr 1 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 30. Część I zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w 99 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1032 lokale w tym 870 lokali mieszkalnych, 162 lokali użytkowych, posiadających 770 przewodów kominowych dymowych, 126 przewodów kominowych spalinowych, 804 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 371 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Szacunkową ilość usług dodatkowych do realizacji w Części I zamówienia określa się w ilości łącznej 345 szt. opinii / zaleceń dotyczących lokali. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ. b) Część II - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 2 z siedzibą 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b. Część II zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w 110 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1019 lokali w tym 898 lokali mieszkalnych, 121 lokali użytkowych, posiadających 607 przewodów kominowych dymowych, 95 przewodów kominowych spalinowych, 661 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 378 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Szacunkową ilość usług dodatkowych do realizacji w Części II zamówienia określa się w ilości łącznej 180 szt. opinii/zaleceń/ dotyczących lokali. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ. c) Część III - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 3 z siedzibą 41-905 Bytom, ul. Baczyńskiego 1. Część III zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w 119 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1262 lokali w tym 1182 lokali mieszkalnych, 80 lokali użytkowych, posiadających 1113 przewodów kominowych dymowych, 0 przewodów kominowych spalinowych, 481 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 118 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Szacunkową ilość usług dodatkowych do realizacji w Części III zamówienia określa się w ilości łącznej 105 szt. opinii/zaleceń/ dotyczących lokali. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi załącznik nr 1.3. do SIWZ. d) Część IV - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 4 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Alojzjanów 4. Część IV zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w 135 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1507 lokali w tym 1261 lokali mieszkalnych, 246 lokali użytkowych, posiadających 859 przewodów kominowych dymowych, 184 przewodów kominowych spalinowych, 870 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 440 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Szacunkową ilość usług dodatkowych do realizacji w Części IV zamówienia określa się w ilości łącznej 555 szt. opinii/zaleceń/ dotyczących lokali. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi załącznik nr 1.4. do SIWZ. e) Część V - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 5 z siedzibą 41-923 Bytom, ul. Reptowska 53a. Część V zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w 117 obiektach budowlanych w których łącznie jest 877 lokali w tym 794 lokali mieszkalnych, 83 lokali użytkowych, posiadających 671 przewodów kominowych dymowych, 0 przewodów kominowych spalinowych, 455 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 315 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Szacunkową ilość usług dodatkowych do realizacji w Części V zamówienia określa się w ilości łącznej 165 szt. opinii/zaleceń/ dotyczących lokali. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi załącznik nr 1.5. do SIWZ. f) Część VI - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 6 z siedziba 41-902 Bytom, ul. Piekarska 77. Część VI zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w 115 obiektach budowlanych w których łącznie jest 969 lokali w tym 792 lokali mieszkalnych, 177 lokali użytkowych, posiadających 568 przewodów kominowych dymowych, 72 przewodów kominowych spalinowych, 639 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 502 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług opisanych w pkt. III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Szacunkową ilość usług dodatkowych do realizacji w Części VI zamówienia określa się w ilości łącznej 144 szt. opinii/zaleceń/ dotyczących lokali. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi załącznik nr 1.6. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I wadium 1.900,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100); Część II - wadium 1.400,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100); Część III -wadium 1.700,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100); Część IV - wadium 2.200,00 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100); Część V - wadium 1.300,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100); Część VI - wadium 1.200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100); zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: /wadium - Usługi kominiarskie - Część ......./. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu - Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 20 - Sekretariat). 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej/poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII ppkt. 9 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt. VIII ppkt. 9 SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wydania i dostarczenia opinii/zalecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach