Przetargi.pl
Utrzymanie i sprzątanie Cmentarzy Komunalnych w Tychach

Tyski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Burschego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 05 96 , fax. 32 227 75 14
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyski Zakład Usług Komunalnych
  ul. Burschego 2 2
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 325 05 96, fax. 32 227 75 14
  REGON: 27848986000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tzuk.tychy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i sprzątanie Cmentarzy Komunalnych w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a. Usuwanie odpadów z terenu Cmentarzy między innymi poprzez: podstawienie pojemników, usuwanie odpadów wraz z ich zagospodarowaniem, oczyszczanie terenów ze śmieci, utrzymanie w czystości miejsc gromadzenia odpadów. b. Letnie utrzymanie w czystości alejek, chodników i placów, m.in. zamiatanie alejek, chodników i placów, oczyszczanie alejek z roślin. c. Zimowe utrzymanie w czystości nawierzchni dróg, alejek, chodników i placów znajdujących się na terenie Cmentarzy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pieszych m.in. poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi. d. Konserwacja zieleni - obejmuje m.in. koszenie trawników wraz ze zgrabieniem, zebraniem, wywozem i utylizacją skoszonej trawy, wygrabianie liści z trawników i skupin krzewów, pielęgnację krzewów i żywopłotów, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych. e. Bieżące utrzymanie Cmentarzy - obejmuje m.in. udostępnienie i utrzymanie toalet przenośnych, likwidację gniazd owadów, nadzór nad sieciami: wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Norma emisji spalin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tzuk.tychy.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach