Przetargi.pl
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z usługą sprzątania nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2

Zakład Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2653688, 2651132 w. 37 , fax. 032 2653688
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Komunalnych
  ul. Wojkowicka 2 2
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 032 2653688, 2651132 w. 37, fax. 032 2653688
  REGON: 27124387600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.czeladz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z usługą sprzątania nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości i ruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2 będącej w trwałym zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych, polegająca na ochronie terenu wraz z obiektami, pomieszczeniami, urządzeniami i wyposażeniem oraz usługa sprzątania w budynku przy ul. Wojkowickiej 2 - w okresie od 31.12.2015r. od godziny 12:00 do 31.12.2016r. do godziny 12:00. Usługa ochrony fizycznej nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2 wraz z usługą utrzymania czystości świadczona ma być poza godzinami pracy Zakładu Budynków Komunalnych (administrator budynku), tj.: -poniedziałek - od godziny 17:00 do godziny 7:30 dnia następnego, -wtorek, środa, czwartek - od godziny 15:30 do godziny 7:30 dnia następnego, -piątek - od godziny 14:00 do godziny 7:30 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych do pracy (sobota, niedziela), -ponadto usługa ma być świadczona we wszystkiej dni wolne od pracy (święta) - całodobowo oraz do godziny 7:30 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Godziny pełnienia usługi ochrony fizycznej nieruchomości zostały szczegółowo określone w załączonym Harmonogramie bezpośredniej ochrony fizycznej dla nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2. Ilość godzin pełnienia usługi ochrony fizycznej wynosi ogółem: 6 769,5. Usługę sprzątania należy wykonywać poza godzinami funkcjonowania Zakładu Budynków Komunalnych tj. w godzinach określonych w załączonym Harmonogramie bezpośredniej ochrony fizycznej dla nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony fizycznej: 1. Niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie chronionym przez osoby nieupoważnione. 2. Ochrona mienia nieruchomego i ruchomego objętego ochroną przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 3. Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i organów porządkowych, o każdym zdarzeniu (w tym: o próbie włamania, utraty mienia, zagrożeniu życia i zdrowia ludzi i innych zdarzeniach losowych), a w razie pożaru powiadomienie straży pożarnej. 4. Ochranianie obiektów przed wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, a w szczególności zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom, aktom wandalizmu. 5. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na chronionym terenie poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów od osób uprawnionych do wejścia na ten teren. 6. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mienia niezwłoczne podejmowanie interwencji uzbrojonej grupy interwencyjnej, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od zgłoszenia przez pracownika ochrony. 7. Bieżące wizualne sprawdzanie stanu chronionego budynku, pomieszczeń, instalacji i urządzeń. 8. Informowanie Zamawiającego o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia chronionego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem. 9. Niezwłoczne zawiadamianie telefonicznie i pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku wyrządzenia szkody w mieniu podlegającym ochronie, a także o podejmowanych interwencjach przez pracowników ochrony. 10. Podejmowanie niezbędnych działań w razie pożaru i innych zdarzeń losowych zgodnie z posiadanymi instrukcjami. 11. Kontrolowanie prawidłowości istniejących zamknięć obiektu. 12. Wydawanie kluczy do pomieszczeń ich użytkownikom wraz z prowadzeniem rejestru wydawanych kluczy. 13. Pełnienie funkcji portiersko - informacyjnej. 14. Świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wykonywać taką ilością osób będących kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, aby zachować najwyższą staranność i skuteczność ochranianego majątku. 15. Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia świadczona będzie zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami, a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, wraz z aktami wykonawczymi. 16. Dla prawidłowego wykonania usługi ochrony, zgodnie z treścią złożonej oferty Wykonawca zobowiązuje się do: a) przygotowania i realizacji Instrukcji Ochrony regulującej wewnętrzne obowiązki Wykonawcy wynikające z przepisów oraz dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza Instrukcji Ochrony w terminie do 7 dni od podpisania Umowy, b) zapewnienia właściwej ilości odpowiednio wyselekcjonowanych i przeszkolonych pracowników ochrony, c) jednolitego umundurowania i oznakowania pracowników ochrony, d) wyposażenie pracowników ochrony w odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania niniejszej umowy, np. w środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej, latarki, apteczki, kamizelki odblaskowe lub w inne środki, określone odrębnymi przepisami, e) skutecznego i adekwatnego do zagrożeń nadzoru nad personelem ochrony, f) w sytuacji zagrożenia podejmowania interwencji uzbrojonej grupy interwencyjnej. 17. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich dopuszczalnych prawem działań przy zachowaniu maksymalnej staranności w zakresie wykonywanych usług ochrony, w tym w zakresie zapobiegania i udaremniania prób włamania, kradzieży, uszkodzenia lub dewastacji obiektów i urządzeń (lub ich części), będących własnością Zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sprzątania nieruchomości: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych: a) przecieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg - 1 raz dziennie, b) przecieranie na wilgotno zewnętrznych poziomych powierzchni mebli - 1 raz dziennie, c) wycieranie na wilgotno drzwi - w miarę potrzeb min. 1 raz w tygodniu, d) wycieranie parapetów - 1 raz dziennie, e) odkurzanie mebli tapicerskich - 1 raz w miesiącu, f) mycie kaloryferów - w miarę potrzeb min. 1 raz w miesiącu, g) opróżnianie koszy, przetarcie na wilgotno i wymiana wkładów foliowych - 1 raz dziennie, h) opróżnianie niszczarek - 1 raz dziennie, i) umieszczanie odpadów w pojemniku na odpady zlokalizowanym na terenie przyległym do budynku - codziennie, j) przecieranie na wilgotno nóg krzeseł i stołów - w miarę potrzeb, min. 1 raz w tygodniu, k) usuwanie pajęczyn - wg potrzeb, l) mycie pionowych powierzchni mebli biurowych - w miarę potrzeb min. 1 raz na 2 tygodnie, m) mycie lodówki wg potrzeb - min. 1 raz na 2 tygodnie n) mycie okien - 4 razy w roku. Sprzątanie traktów komunikacyjnych: a) ręczne lub mechaniczne wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg - 1 raz dziennie, b) opróżnianie koszy, przetarcie na wilgotno i wymiana wkładów foliowych - 1 raz dziennie, c) wycieranie na wilgotno przeszklonych drzwi wejściowych do budynku - 1 raz dziennie, d) przecieranie na mokro powierzchni schodów - 1 raz dziennie, e) mycie barierek i poręczy - 1 raz dziennie, f) mycie drzwi oszklonych na korytarzach - w miarę potrzeb min. 1 raz w tygodniu, g) ręczne mycie cokolików oraz innych przyległych powierzchni pionowych związanych z posadzką - 1 raz w tygodniu, h) odkurzanie ram obrazów, gablot, itp. wiszących na ścianach - 1 raz w tygodniu, i) czyszczenie elementów dekoracyjnych - 1 raz w miesiącu. j) mycie okien - 4 razy w roku Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych przy użyciu środków dezynfekujących: a) mycie wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, biała armatura, wyposażenie sanitariatów, kosze na śmieci, deski sedesowe, parapety) - 1 raz dziennie, b) mycie powierzchni podłóg - 1 raz dziennie, c) mycie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi - 1 raz w tygodniu lub częściej wg potrzeb, d) opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych - 1 raz dziennie, e) mycie luster, mydelniczek, szczotek do muszli klozetowych, pojemników na szczotki i innego drobnego sprzętu przynależnego do sprzątanego sanitariatu - 1 raz dziennie, f) przecieranie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne - 1 raz dziennie, g) wlewanie do urządzeń sanitarnych płynów udrażniających - 1 raz w tygodniu, h) bieżące uzupełniania kostek wc. i) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego i ręczników papierowych. j) mycie drzwi - 1 raz na tydzień k) mycie okien - 4 razy w roku Usługę sprzątania Wykonawca będzie wykonywał przy wykorzystaniu własnych środków czyszczących, dezynfekujących, itp. oraz przy użyciu własnych materiałów i narzędzi. Jedynie uzupełnianie papieru toaletowego i ręczników papierowych odbywało się będzie z wykorzystaniem materiałów dostarczanych na bieżąco przez Zamawiającego. Usługę sprzątania Wykonawca będzie wykonywał z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki, sprzętu i środków, w sposób fachowy, sprawny, dokładny, terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy i wystrój pomieszczeń. Koszty zużytej przez Wykonawcę wody i energii elektrycznej przy realizacji przedmiotu umowy ponosić będzie Zamawiający. Usługę sprzątania Wykonawca wykonywał będzie w pomieszczeniach zgodnie z załączonym Zestawieniem pomieszczeń i ich wyposażenia do utrzymania w czystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości 1 000,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto Bank ING O/Czeladź nr 23 1050 1269 1000 0008 0215 4856 W tym przypadku za skuteczne wniesienie uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego. Wadium złożone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w oddzielnej kopercie, by nie było na stałe związane w ofercie. 4) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w niżej zamieszczonej uwadze pkt 1 i 2 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócony czas przyjazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.czeladz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach