Przetargi.pl
Zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie. I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1) Całodobowe zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska. 3) Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie. 4) Pełnienie całodobowego dyżuru. 5) Czas podjęcia interwencji - maksymalnie 30 minut. II. Szacunkowe ilości poszczególnych elementów zamówienia: a) zabieranie bezdomnych zwierząt - 147 szt., b) zbieranie padłych zwierząt - 78 szt., c) utylizacja - 692 kg, d) wyjazdy interwencyjne nie zakończone wyłapaniem zwierzęcia - 65 wyjazdów, e) odbiór dzikich zwierząt wraz z umieszczeniem ich w specjalistycznej jednostce zajmującej się leczeniem i opieką nad zwierzętami dzikimi - 16 szt. f) całodobowy dyżur telefoniczny - 12 miesięcy. Wykonawca musi dysponować podpisaną umową ze specjalistyczną jednostką zajmującą się leczeniem i stałą opieką nad zwierzętami dzikimi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podjęcia interwencji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach