Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w obiektach SCCS w Zabrzu

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3733668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 9
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3733668, fax. 32 2717654, 3733668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w obiektach SCCS w Zabrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie obiektu Zamawiającego - Serwis czystościowo-porządkowy w budynkach A, B, C oraz Wymienniku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zgodnie z załącznikami : a) Wykaz pomieszczeń wraz ze wskazaniem częstotliwości oraz zakresu sprzątania, b) Zestawienie obmiarów elementów do sprzątania w budynku C , pomieszczeń pracowników gospodarczych i stróżówek , c) Obowiązki Wykonawcy usług, d) Zakres czynności pracownika Wykonawcy, e) Rzuty kondygnacji z zaznaczonymi zielonym obrysem pomieszczeniami. f) Rzuty elewacji budynku określające okna do mycia (z zaznaczeniem na otwieralne i nieotwieralne), przeszklony łącznik oraz elewację szklaną na przyziemiu. g) Rzut budynku i pomieszczeń pracowników gospodarczych h) Widok na stróżówki . umieszczonymi w specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sccs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach