Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4997800, 4997857 , fax. 33 4997801
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
  ul. Mickiewicza 22 22
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4997800, 4997857, fax. 33 4997801
  REGON: 00032201100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsko-biala.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na codziennym, kompleksowym sprzątaniu sal rozpraw, pomieszczeń biurowych, gabinetów sędziowskich, korytarzy, klatek schodowych, węzłów sanitarnych i innych pomieszczeniach oraz usługach świadczonych okresowo w budynkach użytkowanych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, o łącznej powierzchni ok. 4 530,90 m2, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryteria społeczne- umowa o pracę dla pracowników realizujących zamówienie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsko-biala.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach