Przetargi.pl
Usługa organizacji zabezpieczenia medycznego imprez sportowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6223574 , fax. 058 6223574
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Olimpijska 5/9 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6223574, fax. 058 6223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji zabezpieczenia medycznego imprez sportowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: CPV: 85121000-3 - usługi medyczne - zabezpieczenie medyczne. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego uczestników i widzów podczas organizowania i trwania imprez sportowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (teks jednolity Dz.U. 2013 poz. 757 z późn zm.), (zwanej dalej Ustawą o PRM). 3. Wykonawca będzie świadczył usługę dla potrzeb następujących imprez sportowych: 1) impreza Bieg Urodzinowy w ramach, której organizowany będzie bieg główny, biegi młodzieżowe, marsz nordic walking w kategorii Open oraz marsze młodzieżowe - termin imprezy 08.02.2014 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 3.000 uczestników, 2) impreza Bieg Europejski w ramach, której organizowany będzie bieg główny, biegi młodzieżowe, marsz nordic walking w kategorii Open oraz marsze młodzieżowe - termin imprezy 10.05.2014 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 4.000 uczestników, 3) impreza Nocny Bieg Świętojański w ramach, której organizowany będzie bieg główny oraz marsz nordic walking w kategorii Open - termin imprezy 20.06.2014 roku, Zamawiający przewiduje łącznie 5.500 uczestników, 4) impreza Bieg Niepodległości w ramach, której organizowany będzie bieg główny, biegi młodzieżowe oraz marsz nordic walking w kategorii Open oraz marsze młodzieżowe - termin imprezy 11.11.2014 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 7.000 uczestników, 5) impreza MTB Gdynia Maraton w ramach, której organizowany będzie Mini MTB do lat 12, MTB od lat 13 do 16 oraz Maraton i Bike Cross - termin imprezy 11.10.2014 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 1.000 uczestników, 6) impreza Aquathlonu w ramach, której organizowany będzie aquathlon w kategorii Open, aquathlon dzieci do lat 13 oraz aquathlon młodzików i juniorów młodszych - termin imprezy 31.08.2014 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 1.000 uczestników, 7) impreza Światowy Dzień Serca, w ramach której organizowany będzie festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców - termin imprezy 28.09.2014 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 800 uczestników, 8) impreza Beach Sport Festival Gdynia (2 edycje), w ramach której organizowane będą plażowe turnieje piłki nożnej i siatkówki - termin imprezy 29.06.2014 roku i 03.08.2014 roku - Zamawiający przewiduje w ramach jednej edycji 300 uczestników, zwanych dalej łącznie Imprezami. 4. Terminy Imprez, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie, w szczególności z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych oraz wypadków siły wyższej. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie. 5. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z organizacji Imprez, o których mowa w ust. 3. Przez rezygnację z organizacji Imprezy Zamawiający rozumie zmianę podmiotu jako Organizatora Imprezy jak i całkowitą rezygnację z organizacji Imprezy. Z tytułu rezygnacji z organizacji Imprezy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 6. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia poszczególnych imprez sportowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 4, zobowiązany będzie do zapewnienia: 1) koordynatora medycznego - 1 osoba, 2) ambulansu typu S wraz z obsługą medyczną składającą się z co najmniej 3 osób, odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM - 1 sztuka, 3) ambulansu typu P wraz z obsługą medyczną składającą się z co najmniej 2 osób, odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM - 4 sztuki, 4) prowadzenia punktu pierwszej pomocy wraz z niezbędną obsługą medyczną - 2 punkty, 5) quada z przyczepką wraz z obsługą 1 ratownika medycznego - 1 sztuka, 6) quada wraz z obsługą 1 ratownika medycznego - 3 sztuki, 7) motocykla wraz z obsługą 1 ratownika medycznego - 2 sztuki, 8) ratownika medycznego - 10 osób. 7. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia imprezy sportowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 5, zobowiązany będzie do zapewnienia: 1) koordynatora medycznego - 1 osoba, 2) ambulansu typu P wraz z obsługą medyczną składającą się z co najmniej 2 osób, odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM - 1 sztuka, 3) quada z przyczepką wraz z obsługą 1 ratownika medycznego - 1 sztuka, 4) quada wraz z obsługą 1 ratownika medycznego - 2 sztuki, 5) motocykla z wraz obsługą 1 ratownika medycznego - 1 sztuka, 6) ratownika medycznego - 1 osoba. 8. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia imprezy sportowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 6, zobowiązany będzie do zapewnienia: 1) ambulansu typu P wraz z obsługą medyczną składającą się z co najmniej 2 osób, odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM - 1 sztuka, 2) quada wraz z obsługą 1 ratownika medycznego - 1 sztuka, 3) ratownika medycznego - 1 osoba. 9. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia imprezy sportowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 7, zobowiązany będzie do zapewnienia: 1) ambulansu typu P wraz z obsługą medyczną składającą się z co najmniej 2 osób, odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM - 1 sztuka. 10. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia poszczególnych edycji imprezy sportowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 8, zobowiązany będzie do zapewnienia: 1) ratownika medycznego - 1 osoba. 11. Zamawiający szacuje, że poszczególne usługi zabezpieczenia medycznego będą świadczone w następujący sposób z zakładaną ilością i częstotliwością opisaną w tabeli w Rozdziale 3 ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 12. Wymogi dotyczące personelu medycznego, wymaganego doświadczenia oraz sprzęt i wyposażenie medyczne opisane w tabeli w Rozdziale 3 ust. 12 SIWZ. 13. Zamawiający informuje, iż ilości i rodzaj usług podane w ust. 11 i 12 są ilościami szacowanymi przez Zamawiającego w celu oszacowania wartości zamówienia i porównania ofert Wykonawców. 14. W przypadku zmiany okoliczności oraz zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od ilości i rodzaju usług określonych w ust.11 i 12. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej godzinie rozpoczęcia świadczenia usługi w ramach poszczególnych Imprez. 15. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego zobowiązany będzie w szczególności do: 1) posiadania wszelkich wymaganych przepisami prawa uprawnień i zezwoleń, w tym wykonywania przedmiotu zamówienia rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi uprawnieniami i przygotowaniem zawodowym z uwzględnieniem wiedzy medycznej i ustalonych standardów, 2) wykonywania usługi zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi każdorazowo w regulaminie poszczególnych Imprez; treść poszczególnych regulaminów Imprez zostanie dostarczona Wykonawcy drogą elektroniczną. 3) przygotowania, zorganizowania i zrealizowania zabezpieczenia medycznego imprez sportowych Zamawiającego; przez zabezpieczenie medyczne imprez sportowych Zamawiający rozumie skoordynowane działania podejmowane przez Wykonawcę zapewniające odpowiednio dobrany i wyposażony zespół ratownictwa medycznego, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i widzom Imprez, 4) zapewnienia i zagwarantowania, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 12, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy wykonywaniu usługi, posiadają należyte do wykonania zamówienia wykształcenie, uprawnienia, przeszkolenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 5 oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, 5) zapewnienia osób, o którym mowa w ust. 12, posiadających doświadczenie w prowadzeniu zabezpieczenia medycznego gwarantującego prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia, w tym posiadają doświadczenie, o którym mowa w ust. 12, 6) zapewnienia przez wszystkie osoby Wykonawcy, bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników imprez Zamawiającego oraz sprawnej i profesjonalnej koordynacji posiadanych zasobów medycznych, 7) zapewnienia niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia zabezpieczenia oraz wyposażenie pomieszczeń - punktów medycznych na terenie Imprezy, sprawnego sprzętu i wyposażenia medycznego i ratowniczego, o którym mowa w ust. 12, w tym leków, płynów oraz środków opatrunkowych, 8) zapewnienia sprawnego systemu łączności w postaci: a) łączności radiotelefonicznej zapewniającej nieprzerwaną łączność koordynatora medycznego ze wszystkimi członkami zabezpieczenia medycznego każdej z imprez, b) łączności GSM pomiędzy koordynatorem medycznym a wszystkimi członkami zabezpieczenie medycznego, c) zapewnienia specjalnego numeru telefonicznego GSM koordynatora medycznego - wyłącznie na imprezy Zamawiającego, 9) udzielania pomocy medycznej podczas trwania poszczególnych Imprezy w postaci: a) pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, b) prostego leczenia w miejscu imprezy, c) wykonywania medycznych czynności ratunkowych, d) transportu do odpowiednich placówek szpitalnych e) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 10) udzielania pomocy medycznej, o której mowa w pkt. 9 w postaci: a) pomocy w drobnych obrażeniach - bóle głowy, zębów, skaleczenia, tamowanie krwawień, zakładanie opatrunków, zaopatrywanie złamań, b) podstawowych zabiegów ratujących życie (BLS/BTLS) - ocena parametrów życiowych, resuscytacja, c) zaawansowanych zabiegów ratujących życie (BLS/BTLS) - ocena parametrów życiowych, wykonywanie dostępu żylnego, podawanie leków i płynów, defibrylacja, kardiowersja. 16. W trakcie realizacji zabezpieczenia medycznego każdej z Imprez Wykonawca dodatkowo: 1) zapewni rozlokowanie zespołów oraz patroli ratowniczych i zaplanuje drogi ich dotarcia do poszkodowanych, aby działania ratownicze podejmowane były nie później niż 5 minut od wypadku lub wezwania, 2) najpóźniej na tydzień przed każdą z Imprez (dotyczy imprez biegowych, MTB i Aquathlonu), koordynator medyczny, przedstawi Zamawiającemu plan działań zabezpieczenia ratowniczego, 3) zapewni współpracę koordynatora medycznego z okolicznymi SOR i Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego oraz zapewnienie łączności z wojewódzkim koordynatorem medycznym na wypadek zdarzenia masowego, 4) zapewni przez koordynatora medycznego zgłoszenie gotowości zabezpieczenia medycznego w formie pisemnej bezpośrednio przed każdą z Imprez, 5) zapewni realizację zabezpieczenia Imprez zgodnie z przedstawionym planem działań, 6) zapewni współpracę z służbami Zamawiającego, w tym zapewni stały kontakt oraz niezwłoczne udzielanie informacji na temat aktualnie wykonywanych czynności w trakcie trwania Imprezy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, 7) żaden z zespołów uczestniczących w zabezpieczeniu imprezy nie może być jednocześnie jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 8) Zespół wyjazdowy wykonuje transport pacjenta do szpitala o ile na miejscu Imprezy pozostaje inne zabezpieczenie medyczne w liczbie ustalonej z Zamawiającym, (przynajmniej 1 ambulans musi stale znajdować się w miejscu zawodów - wezwanie i przekazanie poszkodowanych miejskiej stacji pogotowia ratunkowego), 9) zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom przy pomocy, których realizował będzie przedmiot zamówienia, jednolitego stroju z odpowiednimi oznaczeniami pełnionych przez nich funkcji, w tym celu Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie stroju poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i tyłu, napisu w kolorze białym w języku polskim (odpowiednio Ratownik, Pielęgniarka, Lekarz, Koordynator Medyczny), 10) zobowiązany jest do zapewnienia oznakowania punktu pomocy medycznej poprzez zapewnienie i zawieszenie kwadratowej tablicy w kolorze zielonym, z centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym w kolorze białym, z napisem w języku polskim Punkt Pomocy Medycznej, 11) zobowiązany jest do dokumentowania dla potrzeb Zamawiającego: a) czynności udzielenia pomocy medycznej lub okoliczności odmowy jej przyjęcia, b) czynności udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, c) oraz sporządzenia końcowego raportu z podejmowanych działań dokumentujący ich czas, przyczynę, dane osobowe i numer startowy poszkodowanego, wstępną diagnozę oraz podjęte działania i ich przebieg oraz dostarczenia go do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 24 h po zakończeniu danej Imprezy, 12) zobowiązany jest do dokumentowania udzielonej pomocy medycznej w punkcie pomocy medycznej, udzielonej przez patrol ratowniczy oraz przez zespół wyjazdowy przez: lekarza w historii zdrowia i choroby lub przez pielęgniarkę w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 159 z późn. zm. ), 13) zobowiązany jest do dokumentowania udzielonej pomocy przez patrol ratowniczy składający się z osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w karcie udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm), 14) przekazywana osobom zespołu wyjazdowego, punktu pomocy medycznej lub zespołowi ratownictwa medycznego karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy. 17. Dodatkowe postanowienia dotyczące świadczenia usługi: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, o wszelkich stwierdzonych w wyniku wykonywania usługi problemach w realizacji przedmiotu zamówienia, 3) przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu niezbędnych informacji. 18. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej na sumę ubezpieczenia minimum 500.000 zł. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wraz z ich bezpośrednimi następstwami jak również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu przez ratownika medycznego czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC musi obejmować szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych ratownika medycznego, które są wykonywane w rozumieniu Ustawy o PRM, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 z późn. zm.), i/lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181). Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do złożenia kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku utraty jej ważności w okresie obowiązywania umowy, do złożenia kopii opłaconej nowej polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu upływu ważności poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. 19. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdyniasport.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach