Przetargi.pl
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Gdańsku na terenie Tczewa i Starogardu Gdańskiego

Izba Celna w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-029 Gdynia, ul. Północna 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6669088 , fax. 058 6669226
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Gdyni
  ul. Północna 9A 9A
  81-029 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6669088, fax. 058 6669226
  REGON: 00014368500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Służba Celna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Gdańsku na terenie Tczewa i Starogardu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: 1) Zadanie 1 - sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Gdańsku na terenie Tczewa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1.1 do SIWZ. 2) Zadanie 2 - sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Gdańsku na terenie Starogardu Gdańskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1.2 do SIWZ. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85121000-3. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2017r. 4. W trakcie trwania umowy badaniami profilaktycznymi objętych będzie ok. 26 osób w zakresie Zadania 1 i ok. 16 osób w zakresie Zadania 2. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia/złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach