Przetargi.pl
Usługa zabezpieczenia medycznego w systemie zleconym

Jednostka Wojskowa Nr 4026 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-134 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 626 6609 , fax. 58 626 6996
 • Data zamieszczenia: 2016-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4026
  Rondo Bitwy pod Oliwą 1 1
  81-134 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 626 6609, fax. 58 626 6996
  REGON: 22071376400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://formoza.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zabezpieczenia medycznego w systemie zleconym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa zabezpieczenia medycznego w systemie zleconym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: potencjał techniczno-osobowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://formoza.wp.mil.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach