Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 58 7356110
 • Data zamieszczenia: 2015-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 58 7356110
  REGON: 00014473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, Świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego usługi medycznej w postaci świadczeń zdrowotnych w tym usług Medycyny Pracy przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. W ramach przedmiotu zamówienia opieką medyczną zostanie objętych 230 pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Liczba pracowników może ulegać zmianom stosownie do aktualnego stanu zatrudnienia Zamawiającego. Zamawiający wymaga zaoferowania programów usług: 1) Pracownik - w tym Medycyna Pracy, 2) Partnerski - Pracownik (w tym Medycyna Pracy) + małżonek/partner/dziecko do 25 roku życia, 3) Rodzinny Pracownik (w tym Medycyna Pracy) + rodzina (małżonek / partner i dzieci własne lub przysposobione do 25 roku życia lub małżeństwo pracowników (w tym Medycyna Pracy dla obojga) + dzieci własne lub przysposobione do 25 roku życia. Każdy program musi być dostępny w wariancie podstawowym, podstawowym plus, rozszerzonym X i wariancie rozszerzonym XL, każdy o odpowiednio szerszym zakresie oferowanych usług. Zamawiający nie wymaga realizacji usług medycznych w sytuacjach wymagających działań w trybie nagłym, w ramach pomocy doraźnej świadczonej przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym pogotowie ratunkowe. Usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być realizowane poprzez własne placówki Wykonawcy lub placówki partnerskie. Szczegółowy zakres usług podany jest w załączniku B i C do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba placówek dostępnych na terenie kraju
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mir.gdynia.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach