Przetargi.pl
Postępowanie na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Izby Celnej w Gdyni

Izba Celna w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-029 Gdynia, ul. Północna 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6669088 , fax. 058 6669226
 • Data zamieszczenia: 2015-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Gdyni
  ul. Północna 9A 9A
  81-029 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6669088, fax. 058 6669226
  REGON: 00014368500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.uc.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Służba Celna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Izby Celnej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami Izby Celnej w Gdyni na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2. Placówka przyjmująca pracowników Zamawiającego musi znajdować się na terenie miasta Gdynia. 3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85121000-3 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 10.09.2015 do dnia 09.09.2016 5. W trakcie trwania umowy badaniami profilaktycznymi objętych będzie ok. 441 pracowników Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia/złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.uc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach