Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych dla pracowników OT ANR w Gdańsku

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3004841, 3023817 , fax. 058 3004843
 • Data zamieszczenia: 2015-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Powstańców Warszawy 28 28
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 3004841, 3023817, fax. 058 3004843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych dla pracowników OT ANR w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu profilaktycznych i specjalistycznych badań lekarskich, tj. konsultacji medycznych, badań diagnostycznych oraz zabiegów medycznych dla pracowników Zamawiającego, tj. pracowników Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku, zwanych dalej Pracownikami - co najmniej w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku A. 4.2 Szczegółowy opis zamówienia, zakres usług, terminy i zasady realizacji zamówienia oraz ilość osób objętych zamówieniem zostały zawarte w załączniku A, stanowiącym równocześnie załącznik do projektu umowy oraz w samym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4.3 Wykonawca zapewni świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy w placówkach własnych lub współpracujących, znajdujących się co najmniej w miejscowościach: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Słupsk, Bytów i Malbork, od poniedziałku do piątku przez co najmniej 8 godzin, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4.4 Wykonawca zapewni Pracownikom możliwość korzystania z usług medycznych we wszystkich przychodniach (placówkach) Wykonawcy oraz we wszystkich współpracujących z Wykonawcą placówkach medycznych. 4.5 Wykonawca zapewni system rezerwacyjny umożliwiający przyjmowanie zapisów na wizyty i konsultacje lekarskie (rejestracje). System powinien umożliwiać rejestrację: 1) telefoniczną - w dni robocze przez co najmniej 8 godzin lub 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem strony internetowej Wykonawcy - bez przerw przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe placówki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach