Przetargi.pl
Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa

Starostwo Powiatowe w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2677428 , fax. 055 2677442
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie
  ul. Mickiewicza 31 31
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 055 2677428, fax. 055 2677442
  REGON: 19262862000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego (roczniki: 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006) przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego m.in. raka szyjki macicy. Liczba dziewcząt kwalifikujących się do szczepień 506 osób. Minimalna liczba do zaszczepienia 211 osób. Wykonawca musi dysponować szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka HPV- typ 6,11,16,18 w 3 dawkach dla jednej osoby!!! 2.1.1. Szczepionka musi być dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych lub materiałów medycznych, w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień zakwalifikowanych dziewcząt. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył pisemne oświadczenie potwierdzające, że preparat zakwalifikowany jest do grupy produktów leczniczych - zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm) zgodnie z załącznikiem Nr7 do SIWZ. 2.1.2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia winien zrealizować następujący zakres działań: a) rekrutacja pacjentek (roczniki 2002-2006) poprzez ankietę szczepień profilaktycznych przeciwko HPV opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, b) lekarskie badanie kwalifikacyjne przed podaniem każdej z trzech dawek szczepionki, c) zakup i dostawa szczepionki, d) przechowanie szczepionki, e) podanie 3 dawek pacjentkom. 2.1.3. Szacunkowa ilość: 633 dawek szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), dla 211 osób, w trzech dawkach szczepionki. Podana ilość jest to szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania do zakupienia wskazanej ilości. Ostateczna ilość zostanie ustalona przez Zamawiającego, na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania. 2.1.4. Szczepienia muszą zostać przeprowadzone na terenie administracyjnym powiatu sztumskiego minimum w 2 lokalizacjach tj. w Sztumie i w Dzierzgoniu. 2.1.5. Pełen cykl szczepień obejmie podanie domięśniowo szczepionki zgodnie z zarejestrowanym schematem podawania, z dopuszczalną tolerancją terminu podawania szczepionki. 2.1.6 Zamawiający wymaga, aby 1 dawka zawiesiny do wstrzykiwań zaopatrzona była w ampułko-strzykawkę z korkiem tłoka oraz z igłą, w opakowaniach po 1 szt. 2.1.7. Szczepionki powinny być transportowane i przechowywane z zachowaniem właściwego ciągu chłodniczego. Temperatura w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania szczepionek powinna się mieścić w przedziale od 2° do 8 ° C i być rejestrowana. 2.1.8. Okres ważności dostarczanych szczepionek musi być nie krótszy niż do 30.04.2016r. 2.1.9. Wykonawca, powinien uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień. 2.1.10. Każde podanie szczepionki musi być poprzedzone badaniem lekarskim, kwalifikacyjnym, w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego. 2.1.11. Wykonawca, zapewni udział lekarzy posiadających niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych, znajomości wskazań oraz przeciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów poszczepiennych, którzy będą wykonywali kwalifikacje do szczepień u dziewczynek. 2.1.12. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz wyda zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania. 2.1.13. Szczepienie musi zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym, niż 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu z lekarskiego badania kwalifikacyjnego. 2.1.14. Wykonawca szczepienia dokona odpowiedniego wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień). 2.1.15. Wykonawca wykona szczepienie z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. 2.1.16. Wykonawcą szczepień mogą być publiczne i niepubliczne podmioty określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 2.1.17. Oferent przedłoży w ofercie pisemne oświadczenie zawierające informację, że świadczenia objęte niniejszym postępowaniem nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 2.1.18. Zamawiający wymaga, aby pierwsza dawka szczepień była podana w terminie umożliwiającym podanie trzeciej dawki najpóźniej do dnia 31 marca 2016r. 2.1.19. Dla dziewcząt, które z różnych przyczyn nie mogły być zaszczepione w umówionym terminie oferent przygotuje harmonogram ze wskazaniem dodatkowych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 2.1.20. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego uwierzytelnionej kopii polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego) ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), również w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zarażenia wirusem HIV. W przypadku, gdy przedłożona przez Wykonawcę polisa (lub inny dokument potwierdzający) ubezpieczenia OC nie obejmuje całego okresu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu jej ważności dostarczyć Zamawiającemu każdorazowo uwierzytelnią kopię nowego dokumentu ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 2.2. Termin płatności: minimum 21 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy BS w Sztumie: 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080 z podaniem tytułu wadium - Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na koncie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostępność do szczepień
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatsztumski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach