Przetargi.pl
Grupa A: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdyni, Grupa B: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdańsku, Grupa C - Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Helu.

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 26 21 98 , fax. 261 26 23 14
 • Data zamieszczenia: 2015-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 26 21 98, fax. 261 26 23 14
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwgdynia.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupa A: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdyni, Grupa B: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdańsku, Grupa C - Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Helu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Grupa A: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdyni, Grupa B: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdańsku, Grupa C - Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Helu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu oferty), w którym wyszczególnione są usługi medyczne świadczone w ramach medycyny pracy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Wartość poniżej kwot określonych według art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostępność konsultacji u lekarza okulisty (w godzinach 8.00-11.00) - ilość dni w tyg. (Dostępność nie może być mniejsza niż 3 dni w tyg.)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwgdynia.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach