Przetargi.pl
Wykonanie usługi w zakresie wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku

Jednostka Wojskowa 1128 ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 216, 261 536 713 , fax. 261 536 275, 262 536 713
 • Data zamieszczenia: 2015-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1128
  ul. 17 Marca 20 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 216, 261 536 713, fax. 261 536 275, 262 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi w zakresie wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie JW 1128 Malbork. Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. W zakresie przedmiotu umowy jest wycinka i karczowanie drzew w kompleksie 6010 w Królewie Malborskim wycinka i karczowanie samosiejek w kompleksie 6010 w Królewie Malborskim usunięte drzewa należy posortować jako użytkowe (tartaczne), bądź opałowe na podstawie oględzin wg wad drewna i jego przydatności pocięcie zdrowych drzew należy dokonać na dłużyce 9 m lub 6 m, a w następnej kolejności na kłody o długości 4m lub na odcinki 2m drzewa o nietypowych gabarytach, zwichrowane, ze złamanymi konarami należy pociąć na klocki, wałki o długości 1m i złożyć we wskazanym miejscu na terenie lotniska pnie drzew i samosiejek wraz z korzeniami ujęte do karczowania należy całkowicie usunąć a doły zasypać i zagęścić zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu w postaci gałęziówki, resztek kory, gałęzi, trocin, zrębek, karpiny i innej masy organicznej wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy dla drewna z przekazaniem do Jednostki - drewno stanowiące pozyskany surowiec ma mieć postać dłużyc, kłód oraz wałków oraz pozbawionych gałęzi konarów. Prace obejmują załadunek drewna na środki transportowe Wykonawcy, transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kompleksu lotniskowego, rozładunek, złożenie w stosy według asortymentu oraz obmiar surowca. Wykonawca jest zobowiązany protokolarnie przekazać szczegółowy obmiar ilości pozyskanego drewna z wycinki drzew. Obmiar należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli Zamawiającego wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach wewnętrznych, a w szczególności na terenie lotniska wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i wyrównania terenu w miejscach wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji skuteczności usunięcia korzeni drzew i samosiejek oraz innych zarośli (np. głogu, śliwy tarniny, dzikiej jeżyny, trzciny, tataraku oraz innej roślinności) wyszczególnionych w ppkt 1.3.a. i ppkt 1.3.b określonej w STWiOR. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku określa załącznik nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej STWiOR), szacowanie wartości usługi (Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykaz drzew i samosiejek wraz z lokalizacją (załącznik nr 9 do SIWZ). WIZJA LOKALNA. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. Wizja lokalna odbędzie się na telefoniczne zgłoszenie Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 godzin. Miejsce spotkania Brama wjazdowa lotnisko Jednostka Wojskowa 1128, Krasnołęka po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu planowany termin wizji lokalnej 29.12.2015r. godz. 10.00 W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie, którymi są p. Agnieszka ZIÓŁEK tel. 261 536 468 Dialog techniczny Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. Przeliczenia waluty. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http www.nbp.pl home.aspx?f= Kursy kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A http www.nbp.pl home.aspx?c=ascx archa.ascx Wymagania stawiane Wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po obiekcie wojskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę koordynującą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi przepisami prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt - szczegóły postępowania zawarte są w Projekcie umowy w § 6 § 7 (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie wykonywania prac. Za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań konsekwencje ponosi wykonawca robót wraz z odpowiedzialnością materialną. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniającym cudzoziemców przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie w celu uzyskania akceptacji Służb Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wstępu osób na tereny Jednostki Wojskowej 1128 Malbork. (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z Decyzją nr 21 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 w sprawie planowania i realizacji przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). Wykonawca ma obowiązek każdorazowego informowania Dowódcy JW o wykonaniu prac przez obcokrajowców. Zasady wstępu na obiekty chronione Jednostki Wojskowej 1128 i system przepustkowy oraz wymogi organizacyjne odnośnie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ - Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z nimi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 3.800,00 zł (słownie trzy tysiące osiemset złotych i zero groszy) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Wadium w postaci poręczeń bankowych, poręczeń SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można wnieść w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych lub do kasy w siedzibie Zamawiającego bud. nr 1 I piętro. Kasa czynna jest w dni powszednie poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 11.00 do 14.00. Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk nr konta 29 1010 1140 0173 1413 9120 1000 Za termin skuteczny wniesienia wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w postaci pieniądza należy dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie. UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego. Nie wniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie, w innej postaci niż wskazane w art. 45 ust. 6 ustawy będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy. Termin ważności wadium wniesionej w innej formie aniżeli pieniądz nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności krótszym aniżeli termin związania ofertą będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, oraz z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5 w następującym zakresie jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 7 zmiany koordynatora robót na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy Podwykonawców - w przypadku gdy w szczególności Podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości likwidacji Podwykonawcy - w tym Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych ust. 3 lit. a) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Strony ustalają nowe terminy realizacji zamówienia, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Za siłę wyższą, o której mowa w niniejszej umowie, Zamawiający uzna zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od woli Stron po zawarciu niniejszej umowy, które nie udało się zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące niemożliwością prowadzenia robót, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach