Przetargi.pl
Usługa cateringu dla uczestników imprezy Bieg Urodzinowy organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6223574 , fax. 058 6223574
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Olimpijska 5/9 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6223574, fax. 058 6223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu dla uczestników imprezy Bieg Urodzinowy organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 55321000-6 - usługi przygotowywania posiłków, 55400000-4 - usługi podawania napojów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringu w postaci przygotowania i wydawania herbaty z dodatkiem cytryny i cukru podczas imprezy organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji pod nazwą Bieg Urodzinowy w dniu 8 lutego 2014 roku (zwanej dalej Imprezą). 3. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany będzie w szczególności do: 1) przygotowania w lokalu Wykonawcy ciepłej, czarnej herbaty z dodatkiem cytryny i cukru (zwanej dalej Herbatą) i przetransportowanie gotowej Herbaty zgodnie z wymogami sanitarnymi na miejsce realizacji zamówienia, 2) pozostawienia próbki herbaty i przechowywania jej przez okres i w sposób wymagany przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, 3) sukcesywnego (według zapotrzebowania) wydawania od godziny 10.00 do godziny 16.00 Herbaty uczestnikom Imprezy, 4) zapewnienia minimum 6 osób, posiadających aktualne (ważne) książeczki sanitarno-epidemiologiczne, do wydawania Herbaty oraz dodatkowo minimum 2 osoby do sprzątania kubków pozostawionych przez uczestników Imprezy w promieniu 20 metrów od stanowiska, 5) świadczenia usługi za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi w tym: a) zapewnienia stanowiska w postaci minimum stołów do wydawania Herbaty, w ilości umożliwiającej równoczesną obsługę 6 uczestników Imprezy, b) zapewnienia wody, herbaty, cukru, świeżych cytryn,do przygotowywania Herbaty, c) urządzenia zapewniającego utrzymanie ciepłej Herbaty przez cały czas trwania Imprezy, d) styropianowych, jednorazowych kubków o pojemności 250 ml dopuszczonych do kontaktu z żywnością, e) 10 śmietników o pojemności minimum 150 l wraz z workami na śmieci, 6) zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego zasilania sprzętu niezbędnego Wykonawcy do świadczenia usługi, 7) sprzątania na bieżąco pozostawionych kubków, 8) wymiany zapełnionych worków w śmietnikach i wyniesienie ich do kontenera udostępnionego przez Zamawiającego, 9) uprzątnięcie po Imprezie miejsca wydawania Herbaty. 4. Wykonawca do przygotowania Herbaty będzie stosować produkty posiadające aktualne terminy ważności. 5. Zamawiający przewiduje przygotowanie i wydanie 4000 sztuk Herbaty. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia, jednak nie więcej niż do ilości 5000 sztuk Herbaty. Zamawiający najpóźniej na dwa dni przed Imprezą poinformuje Wykonawcę o ewentualnym zwiększeniu zamówienia. 6. Zamawiający w trakcie trwania Imprezy przewiduje 5 cykli ciągłego wydawania Herbaty - 4 cykle po 100 - 500 sztuk i ostatni cykl powyżej 3000 sztuk. 7. Zamawiający nie zapewnia podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia minimum 40.000 zł. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do złożenia kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, o wszelkich stwierdzonych w wyniku wykonywania usługi problemach w realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu niezbędnych informacji. 11. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z organizacji Imprezy, o której mowa w ust. 2. Przez rezygnację z organizacji Imprezy Zamawiający rozumie zarówno zmianę podmiotu jako Organizatora Imprezy jak i całkowitą rezygnację z organizacji Imprezy. Z tytułu rezygnacji z organizacji Imprezy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdyniasport.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach