Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15000000-8; 15321000-4; 15511210-8; 15512000-0; 15812100-4; 15842200-4; 15860000-4; 15981000-8. 3. Przy wycenie artykułów spożywczych Wykonawca winien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uczelni i możliwość zakupu na podstawie indywidualnych zapotrzebowań z jednostek organizacyjnych z dostawą do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg struktury organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Zatem, miejscem dostawy może być siedziba każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. 4. Struktura administracyjna Uniwersytetu Gdańskiego udostępniona jest na stronie www.univ.gda.pl w zakładce O Uniwersytecie. 5. Przy wycenie artykułów spożywczych Wykonawca winien również wziąć pod uwagę dostawę zamówionych produktów w terminie 3 dni od momentu złożenia przez Zamawiającego a w uzasadnionych nagłą potrzebą przypadkach w ciągu 24 godzin ( nie liczy się dnia zdarzenia). 6. Wszystkie produkty mają posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie i akceptację Instytutu Żywności i Żywienia. 7. Na opakowaniach produktów musi być wyraźna data produkcji i data przydatności do spożycia, (nie krótsza niż 3 miesiące przed końcem terminu przydatności do spożycia na dzień dostarczenia do jednostki Zamawiającego). 8. Wody mineralne, naturalne, źródlane i stołowe mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2004r (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, z późn. zm) w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych). 9. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą być zarówno mniejsze jak i większe, lecz ogólna wartość zakupów nie przekroczy kwoty określonej w umowie. 10. Szczegółowe informacje dotyczace realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach