Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - segregowane i zmieszane

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6769520 , fax. 58 6769521
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
  ul. Obrońców Helu 1 1
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6769520, fax. 58 6769521
  REGON: 22180312700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukwejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - segregowane i zmieszane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest zakup worków do segregacji odpadów wraz dostawą. Przedmiot zamówienia zawarty został w tabeli w pkt. 7. siwz. 2 Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanym na faks Wykonawcy. 3 Realizacja dostawy: * do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, pierwsza partia worków w ilości 100 000 szt. zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. * do 5 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 - 14:00. Przewiduję się, że zamówienia będę zgłaszane przez Zamawiającego w cyklu miesięcznym, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. *worki powinny być dostarczone na paletach lub w kartonach w paczkach po 100 szt., na których będzie oznaczona ilość oraz rodzaj danego worka. 4 Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: magazyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., wjazd od ul. Staromłyńskiej, 84-200 Wejherowo. 5 Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. 6 Wszystkie określone w pkt. 7 materiały winny posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego. 7 Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia: * Worek żółty HDPE 700 x 1100 x 0,04 mm 120 l 200 000 szt. * Worek zielony LDPE 700 x 1100 x 0,06 mm 120 l 120 000 szt. * Worek niebieski LDPE 700 x 1100 x 0,06 mm 120 l 100 000 szt. * Worek brązowy LDPE 700 x 1100 x 0,06 mm 120 l 100 000 szt. * Worek czarny LDPE 700 x 1100 x 0,04 - 0,06 mm 120 l 100 000 * Worek czarny - z opisem Wywóz opłacono LDPE 700 x 1100 x 0,04 - 0,06 mm 120 l 50 000 szt. * Worek czarny LDPE 780 x 900 x 0,04 mm 20 000 szt. * Łączna ilość worków 670 000 szt. 8 Worki mają być półprzeźroczyste, umożliwiające szybką ocenę zawartości. 9 Informacje zawarte na workach: * Worek żółty - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, plastik, metale * Worek zielony - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, szkło * Worek niebieski - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, makulatura * Worek brązowy - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, odpady zielone, bio * Worek czarny - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon * Worek czarny - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, wywóz opłacony o Worek czarny o wymiarach 780 x 900 x 0,04 mm bez nadruków 10 Nadruk na workach czarnych i brązowych ma być w kolorze białym, a na workach niebieskich, zielonych i żółtych w kolorze czarnym. 11 Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowania wzoru projektu nadruku na workach leży po stronie Wykonawcy lecz na podstawie danych określonych przez Zamawiającego. 12 Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 13 Worki powinny być dostarczone na paletach lub w kartonach w paczkach po 100 szt., na których będzie oznaczona ilość oraz rodzaj danego worka. 14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania analizy jakości, grubości oraz pozostałych parametrów w wyspecjalizowanym laboratorium, w przypadku stwierdzenia wad, całkowity koszt badania poniesie Wykonawca. UWAGA ! Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. 15 W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań przez dostawę Zamawiający zażąda niezwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia po raz drugi. W przypadku zwłoki w dostarczeniu worków, przekraczającej 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy, Wykonawca pokrywa całość kosztów zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) w jednej z form w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr:37 1160 2202 0000 0000 6196 5678. 11.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą. 11.6. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 03.02.2014r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.11.7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zukwejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach