Przetargi.pl
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

Miasto i Gmina Sztum ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6406303 , fax. 55 6406300
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sztum
  ul. Mickiewicza 39 39
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 55 6406303, fax. 55 6406300
  REGON: 17074777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Usługi edukacyjne obejmują prowadzenie następujących rodzajów zajęć: 1) Zajęcia pozalekcyjne z fizyki dla uczniów i uczennic gimnazjów, 2) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 3) Zajęcia pozalekcyjne w bloku naukowo-technicznym dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 4) Zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjnej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 5) Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 6) Zajęcia pozalekcyjne z języka ojczystego dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 7) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, 8) Zajęcia pozalekcyjne korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, 9) Zajęcia logopedyczne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację do 2013 roku projektów rozwojowych w 10 szkołach gminy Sztum i Dzierzgoń. Celem szczegółowym projektu jest: 1) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 szkół do końca 2013 roku. 2) Podniesienie i rozwój do końca 2013 roku kompetencji kluczowych wśród 575 uczniów/uczennic. 3) Ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego kształcenia i przyszłego zatrudnienia uczniów/uczennic gimnazjów do końca 2013 roku. 4) Zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wyrównywanie szans edukacyjnych do końca 2013 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego realizacji oraz wymagania stawiane Wykonawcy, dla części: 1) od numeru 1 do numeru 3 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWIZ, 2) od numeru 4 do numeru 13 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWIZ, 3) od numeru 14 do numeru 25 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWIZ, 4) od numeru 26 do numeru 35 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWIZ, 5) od numeru 36 do numeru 52 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWIZ, 6) od numeru 53 do numeru 61 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWIZ, 7) od numeru 62 do numeru 91 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWIZ, 8) od numeru 92 do numeru 118 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWIZ, 9) od numeru 119 do numeru 132 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWIZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sztum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach