Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/-nia z zakresu montażu podzespołów i zespołów elektronicznych w branży produkcyjnej dla grupy 30 osób do 30 roku życia, zamieszkujących terytorium województwa pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym osób uczących się, które zostaną pozytywnie zakwalifikowane przez ARP S.A. do projektu /Pomorski Smart - Up/.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 32 33 100 , fax. 58 30 11 341
 • Data zamieszczenia: 2015-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  ul. Arkońska 6 6
  80-387 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 32 33 100, fax. 58 30 11 341
  REGON: 19004453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/-nia z zakresu montażu podzespołów i zespołów elektronicznych w branży produkcyjnej dla grupy 30 osób do 30 roku życia, zamieszkujących terytorium województwa pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym osób uczących się, które zostaną pozytywnie zakwalifikowane przez ARP S.A. do projektu /Pomorski Smart - Up/.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/-nia z zakresu montażu podzespołów i zespołów elektronicznych w branży produkcyjnej dla grupy 30 osób do 30 roku życia, zamieszkujących terytorium województwa pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym osób uczących się, które zostaną pozytywnie zakwalifikowane przez ARP SA do projektu /Pomorski Smart - Up/, zwane dalej zamówieniem podstawowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na skierowaniu na szkolenia dodatkowo maksymalnie 40 osób według bieżącego zapotrzebowania na szkolenia. Wszystkie wymagania zawarte w SOPZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Cena świadczenia usługi (cena jednostkowa za przeszkolenie jednego uczestnika) w ramach prawa opcji nie ulegnie zmianie w stosunku do określonej w Ofercie ceny usługi w zamówieniu podstawowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta w całości lub części. 4. Szkolenia będą realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2015 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu do dnia 30.11.2015 r. z uwagi na zmiany na runku pracy warunków umożliwiających podjęcie zatrudnienia, które spowodują zmianę terminu realizacji Projektu. Przedłużenie terminu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego oświadczenia ze strony Zamawiającego. Decyzję o możliwości przedłużenia realizacji przedmiotu zamówienia podejmie Zamawiający i powiadomi o tej decyzji Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych/100). 2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kliku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku mBank o/korporacyjny Gdańsk nr 55 1140 1065 0000 2928 4500 1001 z podaniem tytułu: Wadium - Przetarg: szkolenia z zakresu montażu zespołów i podzespołów elektronicznych w branży produkcyjnej. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 3, dokument wadium należy dołączyć do oferty. 8. Nie wniesienie wadium w wyznaczonym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 9. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a. nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), b. określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, c. kwotę, d. termin ważności, e. mieć formę bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, f. być nieodwołalny, g. obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 11. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arp.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach