Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych grupowych, dla młodzieży w wieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej, niezbędnych do utrzymania rezultatu projektu OHP jako realizator usług rynku pracy , beneficjentów jednostek OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 80-237 Gdańsk, ul. J. Uphagena 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3017916 , fax. 58 3017916
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
  ul. J. Uphagena 27 27
  80-237 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3017916, fax. 58 3017916
  REGON: 00103674400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pomorska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja rynku pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych grupowych, dla młodzieży w wieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej, niezbędnych do utrzymania rezultatu projektu OHP jako realizator usług rynku pracy , beneficjentów jednostek OHP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych grupowych, dla młodzieży w wieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej, niezbędnych do utrzymania rezultatu projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, beneficjentów jednostek OHP. Wykaz kursów zawodowych do zrealizowania to ZADANIE NR 1 Na potrzeby MCK Chojnice: Spawacz metodą TIG dla10 osób oraz Spawacz metodą MAG dla 10 osób oraz Operator wózka widłowego dla 10 osób oraz Magazynier z obsługą komputera i obsługą wózka widłowego dla 10 osób. ZADANIE NR 2 Na potrzeby OSZ Gdynia: Spawacz metodą TIG 141 dla 10 osób oraz Operator wózków jezdniowych dla 5 osób oraz Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kV dla 8 osób oraz Sprzedawca - fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i programów komputerowo - magazynowych dla 7 osób ZADANIE NR 3 Na potrzeby MCK Kościerzyna to Kadry i płace z elementami księgowości dla 7 osób oraz Operator koparko - ładowarki dla 6 osób oraz Operator wózka widłowego dla 7 osób oraz Profesjonalna obsługa biura dla 7 osób oraz Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego dla 7 osób oraz Glazurnik - posadzkarz dla 6 osób ZADANIE NR 4 Na potrzeby OSZ Słupsk to Spawacz MAG 135 dla 10 osób oraz Spawacz metodą TIG dla 10 osób oraz Operator wózków jezdniowych dla 10 osób oraz Pomoc kuchenna dla 10 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi zakresami tematycznymi oraz warunki szczegółowe dostępne są w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postepowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pomorskawkohp.bip.gov.pl http://www.pomorska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach