Przetargi.pl
Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.623.702 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote)

Gmina Karlino ogłasza przetarg

 • Adres: 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3117273 , fax. 94 3117410
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karlino
  Plac Jana Pawła II 6 6
  78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3117273, fax. 94 3117410
  REGON: 00052539800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karlino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.623.702 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.623.702 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote), na nw. warunkach: Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.623.702 zł(słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote) Oprocentowanie kredytu zmienne i winno obowiązywać w okresach, za które naliczane będą odsetki, oparte o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia notowania w miesiącu poprzedzającym okres odsetkowy, powiększoną o stałą marżę banku nie większą niż 2 %. Okres wykorzystania kredytu w formie przelewu środków na rachunek bankowy Gminy w Banku Spółdzielczym w Karlinie na konto Nr 50 8562 0007 0020 0064 2000 0010 w 3 transzach: - do 10.04.2013 r. w kwocie: 2.016.105,00 zł - do 30.06.2013 r. w kwocie: 170.000,00 zł - do 30.09.2013 r. w kwocie: 1.437.597,00 zł Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w części dotyczącej terminów i wysokości wykorzystania kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Okres spłaty kredytu: - okres karencji spłaty kapitału - do dnia 29 stycznia 2014 r. - spłata kapitału w 12 ratach miesięcznych: - od dnia 30 stycznia 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014r.: - 30.01.2014 r. - kwota 301.977 zł - 28.02.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.03.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.04.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.05.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.06.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.07.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.08.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.09.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.10.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.11.2014 r. - kwota 301.975 zł - 30.12.2014 r. - kwota 301.975 zł Spłata odsetek miesięcznie (miesiąc kalendarzowy) od dnia wykorzystania kredytu - płatnych do dnia 15-go następnego miesiąca na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Bank. Odsetki będą naliczane wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat od salda niewykorzystanej części kredytu. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji (kosztów) z naliczeniem odsetek do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia obowiązywania umowy. Prowizja banku nie wyższa niż 1 % . Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez kredytobiorcę z kontrasygnatą skarbnika. Informacje dotyczące zdolności kredytowej Gminy udostępnione są na stronie www.karlino.pl/bip/budżet oraz www.karlino.pl/bip/dług Zamawiający na wniosek Banku może udostępnić inne informacje dotyczące zdolności kredytowej Gminy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.karlino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach