Przetargi.pl
Równanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej wraz ze ścinaniem poboczy oraz sukcesywna konserwacja dróg gminnych gruntowo - żużlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków kruszywem wraz z zagęszczeniem

Gmina Sławno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8106229 , fax. 059 8107526
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławno
  ul. M. C. Skłodowskiej 9 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8106229, fax. 059 8107526
  REGON: 77097990900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Równanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej wraz ze ścinaniem poboczy oraz sukcesywna konserwacja dróg gminnych gruntowo - żużlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków kruszywem wraz z zagęszczeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: Część nr 1 - Równanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej wraz ze ścinaniem poboczy. 1. Równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej na drogach (gruntowych, żwirowych, żużlowych). Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia powierzchni. W czasie równania równiarka powinna usunąć nierówności poprzeczne oraz wyrównać wyboje i koleiny. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Z uwagi na zróżnicowany rodzaj gruntów oraz różny stopień zniszczenia nawierzchni należy dostosować liczbę przejazdów równiarki do uzyskania odpowiedniego profilu drogi. Łączna długość odcinków dróg podlegająca równaniu wynosi 50 km (termin wykonania do dnia 15 maja 2013r.) + 20 km równanie powtórne w miesiącach sierpień - październik 2013 r. Szczegółowe zestawienie odcinków dróg objętych zamówieniem zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółową lokalizację dróg objętych zamówieniem przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Minimalna szerokość lemiesza równiarki 3,60 m, minimalna moc równiarki wyrażona w koniach mechanicznych 120. Minimalna szerokość profilowania dróg 4 m. lub mniej na drogach o węższej nawierzchni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac z zakresu profilowania dróg do 15% wartości zamówienia. 2. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm na powierzchni 3.810 m2 łącznie z wywiezieniem urobku (ok. 571 m3) na drogach oznaczonych w załączniku graficznym jako drogi: Tokary 1, Warszkowo 2, Warszkówko 4, Noskowo 2, Janiewice 3. Odcinki dróg przeznaczone do mechanicznego usunięcia poboczy zostały oznaczone w terenie słupkami informacyjnymi (kolor żółty), zestawienie odcinków dróg z przeznaczeniem do mechanicznego ścinania poboczy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 210 mb i głębokości 40 cm, szerokości dna rowu 30 cm i pochyleniu skarp rowu 1:1,5 na drodze oznaczonej jako Warszkowo 2 (działka nr ewid.1287/2) z rozplantowaniem urobku powstałego z wykopu w poboczu drogi. 4. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 100 mb i głębokości 40 cm, szerokości dna rowu 30 cm i pochyleniu skarp rowu 1:1,5 na drodze oznaczonej jako (działka nr ewid. 737 obręb Warszkowo) z wywiezieniem urobku na odległość 1 km (na działkę nr ewid. 56 obręb Warszkowo). Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonania tej części zamówienia. Część nr 2 - Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żużlowych. 1. Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żużlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 1105 ton, kruszywem (mieszanką mineralną) o frakcji 32 - 63 mm w ilości 300 ton, które udostępni do wykorzystania Zamawiający na placu magazynowym G.S., przy ulicy Chełmońskiego 47, 76-100 Sławno. Szczegółową lokalizację dróg na których będzie realizowane zamówienie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Utwardzenie odcinków dróg gruzem kruszonym o frakcji 0 - 60 mm w ilości 700 ton, kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 395 ton wraz z zagęszczeniem w technologii trwałego utwardzenia i profilowaniem. Kruszywo oraz gruz kruszony przeznaczone do wbudowania w technologii trwałego utwardzenia w ilości 1095 ton zostanie dostarczony do miejscowości Warszkowo, Brzeście i Żukowo. Odcinki przeznaczone do trwałego utwardzenia: a) odcinek drogi oznaczony jako Sławsko 2 (Warszkowo dz. nr 1321/1) na łącznej długości 250 mb, szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 235 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 110 ton; b) odcinek drogi oznaczony jako Janiewice 3 (Janiewice dz. nr 581) na łącznej długości 200 mb, szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszanką mineralną) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 190 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 90 ton; c) odcinek drogi oznaczony jako Gwiazdowo 1 (Żukowo dz. nr 388) na łącznej długości 450 mb, (podbudowa z gruzu kruszonego na długości 290 mb) szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszanką mineralną) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 275 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 195 ton. Odcinki dróg przeznaczone do trwałego utwardzenia oznaczone w terenie słupkami informacyjnymi (kolor pomarańczowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług w części nr 1 i nr 2 o max. 30 % ilości wskazanej w poszczególnych częściach. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część nr 1 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 2) Część nr 2 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na naprawę dróg 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.slawno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach