Przetargi.pl
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykaz zadań częściowych objętych zamówieniem: Zad. częściowe nr 1 (TO Szczecin): Ustalenie linii brzegu cieku Mała Gunica, Kanału Bolkowo Łęgi oraz podziału geodezyjnego działki Kanału Wyspa Pucka A na terenie obrębów: Łęgi, Grzepnica, Szczecin, gmina Dobra, Szczecin - szt. 8 Zad. częściowe nr 2 (TO Choszczno): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębach: Recz, Rybaki, Sicko, Radlice,Chełpa, Korytowo, Dominikowo wraz z ustaleniem linii brzegu. Zad.częściowe nr 3 (TO Kamień Pomorski):Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych w obrębach: obręb Borucin dz. nr 77, gm. Kamień Pom., obręb Skarchowo dz. nr 215 gm. Kamień Pom., obręb Grabowo dz. nr 338, gm. Kamień Pom., obręb Kamień dz. nr 15, gm. Kamień Pom., obręb Kamień dz. nr 16, gm. Kamień Pom., obręb Kamień dz. nr 17, gm. Kamień Pom., obręb Wiejkowo dz. nr 9/1, gm. Wolin, obręb Ostromice dz. nr 245, gm. Wolin, obręb Dramino dz. nr 6, gm. Wolin, obręb Mokradła dz. nr 2/4, gm. Świerzno, obręb: Mokradła dz. nr 5/2, gm. Świerzno, obręb Chynowo, dz. nr 91/1, gm. Wolin, obręb Łukęcin dz. nr 13/3, gm. Dziwnów, obręb Łukęcin dz. nr 13/4, gm. Dziwnów, obręb Upadły dz. nr 31, gm. Golczewo, obręb Rybice dz. nr 3, gm. Świerzno Zad. częściowe nr 4 (TO Sławno):Wydzielenie działek nad Kanałem G i Kanałem Domasławickim oraz ustalenie ich linii brzegu. Zad.częściowe nr 5 (TO Świdwin):Ustalenie linii brzegu rzeki Regi dla działki nr 2, obręb Gola Dolna, gmina Świdwin. Zad. częściowe nr 6 (TO Pyrzyce):Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe. Zad. częściowe nr 7 (TO Nowogard): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębach Zajezierze, miasto Łobez, Połchowo oraz Runowo. Zad. częściowe nr 8 (TO Białogard: Wydzielenie i podział gruntu pod powierzchniowymi wodami płynącymi na działkach: nr 525, obr. Kościernica - rzeka Żelazna; nr 92/1, obr. Kowalki - rzeka Bagienica; nr 265, obr. Buczek - Kanał N- Buczek; nr 1, obr. Osówko - Kanał Rzyszczewski; nr 387/1, obr. Osówko - Kanał Rzyszczewski. Zad. częściowe nr 9 (TO Myślibórz): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe - wydzielenie działek pod wodami płynącymi kanałów: Olchów, Kruszwin, Bronny, Nowogródek, Kierzków i Renice. Zad. częściowe nr 10 (TO Gryfice): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe oraz wznowienie granicy. Zad. częściowe nr 11 (TO Wałcz): Ustalenie linii brzegu rzeki Kłębowianki, wydzielenie koryta rzeki Kłębowianki z działki drogi gminnej i działek będących własnością osób fizycznych oraz Gminy Wałcz; wydzielenie z działki rzeki grunty nie będące pod wodami płynącymi. Zad. częściowe nr 12 (TO Szczecinek): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębie Krągłe, gmina Szczecinek, powiat Szczecinek. Zadanie częściowe nr 13 (TO Gryfino): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębie: Stary Błeszyn, gmina: Mieszkowice powiat: gryfiński, województwo: zachodniopomorskie. Zad. częściowe nr 14 (TO Koszalin): Wydzielenie odcinków wałów przeciwpowodziowych z istniejących działek, oddzielenie trasy rowów z obszaru jeziora Przybyszewskiego i rzeki Strzeżnicy, ustalenie linii brzegu rzek Strzeżnicy i Czerwonej, wydzielenie koryta rzeki Czerwonej z działki stanowiącej drogę gminną. Zad. częściowe nr 15 (TO Goleniów): Przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych podstawowych, w celu ich wydzielenia z tych gruntów. 1.2. Miejsce realizacji: Zad. częściowe nr 1: Powiat grodzki Szczecin, powiat policki, woj.zach. - TO Szczecin; Zad. częściowe nr 2: Powiat Choszczno, woj. zach. - TO Choszczno; Zad. częściowe nr 3: Powiat Kamień Pomorski, woj. zach. - TO Kamień Pomorski; Zad. częściowe nr 4: Powiat Sławno, woj. zach. - TO Sławno; Zad. częściowe nr 5: Powiat Świdwin, woj. zach. - TO Świdwin; Zad. częściowe nr 6: Powiat Pyrzyce, woj. zach. - TO Pyrzyce; Zad. częściowe nr 7: Powiat Łobez, woj. zach. - TO Nowogard; Zad. częściowe nr 8: Powiat Białogard, woj. zach. - TO Białogard; Zad. częściowe nr 9: Powiat Myślibórz, woj. zach. - TO Myślibórz; Zad. częściowe nr 10: Powiat Gryfice, woj. zach. - TO Gryfice; Zad. częściowe nr 11: Powiat Wałcz, woj. zach. - TO Wałcz; Zad.częściowe nr 12: Powiat Szczecinek, woj. zach. - TO Szczecinek; Zad. częściowe nr 13: Powiat Gryfino, woj. zach. - TO Gryfino; Zad. częściowe nr 14: Powiat Koszalin, woj. zach.- TO Koszalin; Zad. częściowe nr 15: Powiat Goleniów, woj. zach.- TO Goleniów 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów, obejmujący powiat grodzki Szczecin, powiat policki, powiat choszczeński, powiat kamieński, powiat sławieński, powiat świdwiński, powiat pyrzycki, powiat łobeski, powiat białogardzki, powiat myśliborski, powiat gryficki, powiat walecki, powiat szczecinecki, powiat gryfiński, powiat koszaliński i powiat goleniowski. Zakres usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów i wydzieleń działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, d) przekazanie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do ujawnienia podziałów, zmian powierzchni działek, opatrzonych klauzulą o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych: - wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji w tym w szczególności zawierającej wszelkie zgody i uzgodnienia pozwalające na przeprowadzenie postępowania w zakresie podziałów, wydzieleń nieruchomości, e) dostarczenie Zamawiającemu informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków, f) przekazanie Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonanie zleconych prac geodezyjnych opatrzonych klauzulą o przyjęciu do zasobu: - dla podziałów w trybie gospodarki nieruchomościami (mapa podziału nieruchomości i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla podziału w trybie kodeksu cywilnego (mapa podziału i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla ustalenia linii brzegu (mapę projektu linii brzegu lub mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla wznowionych granic (wykaz zmian danych ewidencyjnych), - przeprowadzenie w razie konieczności rozpraw wodnoprawnych. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy powinni zasięgnąć informacji w PODGiK o istniejących materiałach geodezyjnych na poszczególne nieruchomości podlegające opracowaniu geodezyjnemu, w celu prawidłowego określenia ceny. 1.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla: Zadanie częściowe nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Szczecinie, obejmującego częściowo powiat policki oraz grodzki Szczecin, zgodnie z zakresem działania TO Szczecin. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę polickiego decyzji ostatecznej ustalającej linie brzegu, - aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, Dokumentacja winna zawierać między innymi: - projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów, - decyzję ostateczną Starosty polickiego i Prezydenta m. Szczecin ustalającego linie brzegu, - mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu, - wykaz współrzędnych punktów granicznych, - wykaz zmian gruntowych dla dzielonych działek oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi wraz ze zmianą użytku na ciekach, rowie, wale, - protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości, - potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.1 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.1 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Choszcznie, obejmującego powiat choszczeński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2, - wznowienie oraz stabilizacja linii brzegu wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.2 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.2 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Kamieniu Pomorskim, obejmującego powiat kamieński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, d) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.3 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.3 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 4 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Sławnie, obejmującego powiat sławieński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, - wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. - ustalenie linii brzegu dla Kanału G i Kanału Domasławickiego . Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.4 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.4 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 5 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Świdwinie, obejmującego powiat świdwiński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę świdwińskiego decyzji ostatecznej ustalającej linię brzegu, - aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, Dokumentacja winna zawierać między innymi : - projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów, - decyzję ostateczną Starosty świdwińskiego ustalającego linię brzegu, - mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu, - wykaz współrzędnych punktów granicznych, - wykaz zmian gruntowych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi, Punkty graniczne w terenie: - dla granic odchodzących od linii brzegu punkty zastabilizować słupkami betonowymi, - pozostałe punkty zamarkować palikami drewnianymi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.5 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.5 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 6 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Pyrzycach, obejmującego powiat pyrzycki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością do 1m?, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.6 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.6 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 7- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Nowogardzie, obejmującego powiat łobeski. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków, weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2 , - wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.7 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.7 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TOw Białogardzie, obejmującego powiat białogardzki. Zakres usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę białogardzkiego decyzji ostatecznej ustalającej linię brzegu, - aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, Dokumentacja winna zawierać między innymi: - projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów, - decyzję ostateczną Starosty białogardzkiego ustalającego linię brzegu, - mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu, - wykaz współrzędnych punktów granicznych, - wykaz zmian gruntowych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi, Po wykonaniu prac geodezyjnych należy doprowadzić do dokonania przez Starostę białogardzkiego uaktualnienia wpisów do ewidencji gruntów i budynków oraz dostarczyć dokumentację związaną z wykonaniem zamówienia. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.8 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.8 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 9 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Myśliborzu, obejmującego powiat myśliborski. Zakres prac przewiduje wydzielenie działek pod wodami płynącymi kanałów: Olchów, Kruszwin, Bronny, Nowogródek, Kierzków i Renice. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, 3) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.9 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.9 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 10 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Gryficach, obejmującego powiat gryficki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, - wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału oraz wykazu zmian gruntowych wraz z informacją o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.10 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.10 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 11 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Wałczu, obejmującego powiat wałecki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością do 1 m2, - wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych wraz z informacją o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi, - ustalenie linii brzegu dla rzeki Kłębowianki. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.11 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.11 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 12 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Szczecinku, obejmującego powiat szczecinecki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, - aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2, - wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.12 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.12 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Gryfinie, obejmującego powiat gryfiński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2) aktualizację danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków, weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2, 3) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, 4) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.13 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.13 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 14 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Koszalinie, obejmującego powiat koszaliński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2. aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, 3. wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, 4. przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi, 5. ustalenie linii brzegu rzeki Strzeżenicy i Czerwonej na podstawie zatwierdzonych przez zamawiającego map projektu linii brzegu. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.14 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.14 do niniejszego SIWZ. Zadanie częściowe nr 15 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących TO w Goleniowie, obejmującego powiat goleniowski. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - zgłoszenie robót geodezyjnych w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie, - dokonanie pomiarów terenowych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji granic, - aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacja powierzchni działek z dokładnością do 1m2 , - wskazanie granic i stabilizacja punktów granicznych wraz z okazaniem ich stronom, - przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonane podziały, zawierające klauzulę o przyjęciu do zasobu dla map podziału i wykazów zmian gruntowych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.15 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.15 do niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach