Przetargi.pl
Dostawa komputera przenośnego na potrzeby realizacji projektu LIFE+ pn: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputera przenośnego na potrzeby realizacji projektu LIFE+ pn: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące sprzętu informatycznego zostały zawarte poniżej. Opisany sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowego sprzętu z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange Lp. Parametr Minimalny parametr 1 Typ komputer przenośny 2 Procesor umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, passmark cpu mark wynik co najmniej 4600 pkt. Wyniki dostępne na stronie: www.cpubenchmark.net 3 Pamięć RAM zainstalowane min. 8GB; 4 Płyta główna częstotliwość pracy magistrali FSB - zgodna z oferowanym modelem procesora 5 HDD 160GB SSD 6 Napęd optyczny brak 7 Karta dźwiękowa Zintegrowana, wejście mikrofonu, stereo 8 Karta graficzna Posiadająca min. 512 MB pamięci RAM 9 Klawiatura QWERTY, klawiatura odporna na zalanie 10 Mysz co najmniej TouchPad 11 Monitory 12.1 cala z powłoką antyrefleksyjną, która pozwala na bezproblemową pracę w pełnym świetle słonecznym, matryca dotykowa 12 Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit OEM preinstalowany z nośnikiem; Microsoft Office 2010 Użytkowników Domowych i Małych Firm - sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania System operacyjny musi zapewniać funkcjonowanie wykorzystywanego w ZZMiUW oprogramowania ArcGis 9.3.1. 13 Konfiguracja preinstalowany system operacyjny wraz z aplikacją Office na jednej partycji ze wszystkimi sterownikami 14 Gwarancja gwarancja minimum 5 lat świadczona po stronie klienta 15 Wymagania dotyczące baterii,zasilania dot. komputerów przenośnych czas pracy na baterii: minimum 3,5 godz. (przy obciążeniu sieć WLAN, WAN) 16 Waga dot. komputerów przenośnych max. 5kg 17 Ergonomia Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej ENERGY STAR 18 Niezawodność,jakość wytwarzania wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 19 Wsparcie techniczne dostęp do aktualnych sterowników na stronie internetowej producenta 20 Wymagania dodatkowe Odporny na wstrząsy, wibracje i uderzenia w tym upadek z wysokości 0,8 m (dostarczyć kserokopie dokumentu potwierdzającego) przetestowany pod względem odporności na upadek przez niezależne laboratorium testowe Odporny na działanie wody i pyłu (dostarczyć kserokopie dokumentu potwierdzającego) przetestowano przez niezależne laboratorium testowe (dostarczyć kserokopie dokumentu potwierdzającego) wbudowany czytnik kart pamięci SD,SDXC Komunikacja minimum: Ethernet, WLAN, wewnętrzny modem 3G Mobile Broadband umożliwiający łączność ze wszystkimi operatorami krajowymi łącze zewnętrznej anteny GPS Złącza zewnętrzne co najmniej: VGA port HDMI słuchawkowe mikrofonowe USB ładowarka samochodowa ładowarka sieciowa dodatkowa bateria rozszerzona zewnętrzna stacja DVD-RW ładowarka do baterii rysik stacja dokująca dedykowana dla dostarczanego modelu komputera przenośnego Oprogramowanie dedykowane przez producenta umożliwiające wykorzystanie wszystkich funkcjonalności opisanych przedmiotową specyfikacją Dedykowana przez producenta torba na laptopa będąca elementem ww. komputera przenośnego minimalne wymiary zewnętrzne: musi pomieścić laptopa z okablowaniem i zewnętrzną stację DVD-RW 1.1.2. Informacje dodatkowe Dostarczony sprzęt ma być produktem nowym bez wymienionych jakichkolwiek elementów. Sprzęt będzie posiadał numer fabryczny oraz deklaracje zgodności WE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczony tym znakiem. Sprzęt musi posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty, instrukcje obsługi oraz gwarancje w języku polskim. 1.1.3. Informacja o miejscu i sposobie dostawy: 1) Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego w Szczecinie. 2) Dostawa odbędzie się jednorazowo. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 4) Dostawa towaru winna się odbyć w dzień roboczy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach