Przetargi.pl
Dostawa urządzeń hydrograficznych oraz przedłużenie subskrypcji oprogramowania hydrograficznego dla okrętów MW

1 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-601 Wałcz, ul. Ciasna 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 47 2184, 261 47 22 05 , fax. 261 47 2184, 261 47 2971
 • Data zamieszczenia: 2016-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Ciasna 7 7
  78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 47 2184, 261 47 22 05, fax. 261 47 2184, 261 47 2971
  REGON: 32092740400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń hydrograficznych oraz przedłużenie subskrypcji oprogramowania hydrograficznego dla okrętów MW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń hydrograficznych oraz dokumentów licencyjnych producenta potwierdzających przedłużenie subskrypcji oprogramowania hydrograficznego dla okrętów MW z podziałem na pięć zadań oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - Przedłużenie subskrypcji oprogramowania CARIS S-57 Composer - 4 szt. Zadanie nr 2 - Przedłużenie subskrypcji oprogramowania CARIS Paper Chart Composer - 12 szt. Zadanie nr 3 - Dostawa urządzenia DGPS SAAB R5 lub równoważnego - 5 szt. Zadanie nr 4 - Dostawa kompasu magnetycznego C.PLATH VENUS HL5 lub równoważnego - 2 szt. Zadanie nr 5 - Dostawa urządzenia NAVTEX FURUNO NX 700A lub równoważnego - 5 szt. 2. Zamawiający dopuszcza w zadaniu 3, 4 i 5 rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1÷3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny Zamawiający zażąda dokumentu określonego w Rozdziale IX ust. 3 SIWZ. 3. W przypadku oferowania części równoważnych, muszą one być w pełni kompatybilne z urządzeniami dla których są przeznaczone i z akcesoriami do nich, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń przystosowujących. Ponadto muszą być co najmniej tożsame funkcjonalnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 6 298,00 zł. 2.Zamawiający żąda na poszczególne zadania, wadium w kwotach: Zadanie nr 1 - 928,00 zł. Zadanie nr 2 - 2 785,00 zł. Zadanie nr 3 - 1 447,00 zł. Zadanie nr 4 - 244,00 zł. Zadanie nr 5 - 894,00 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1804). 3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 lit. e ,należy zdeponować przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 2 pokój nr 102, a kopię załączyć do oferty (godziny przyjmowania dokumentów: w dni robocze w godzinach: 7.00 - 14.30). Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, w takiej sytuacji dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem WADIUM - numer sprawy. Dokument winien być dostarczony Zamawiającemu przed terminem i godziną składania ofert. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 47101010780083121391200000 a)potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. b)przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej) na który należy zwrócić wadium. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach