Przetargi.pl
UDROŻNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO - część II

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Warszawska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830742 , fax. 041 3831832
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 11 11
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830742, fax. 041 3831832
  REGON: 29994322100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.miechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDROŻNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO - część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UDROŻNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO - część II Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K relacji Jelcza - Podmiejska Wola, na odcinku dł.13,761km, od km 0+000 do km 13+761 Zadanie 2 Modernizacja powiatowego szlaku komunika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium, (art.45 ust.2 Pzp.) w wysokości: Dla zadania 1 - 100 000 zł. Dla zadania 2 - 50 000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy którzy : 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.24 Pzp. oraz spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ tj.: - posiadają specjalistyczny sprzęt odpowiedni do realizacji zamówienia - wykonywali w okresie ostatnich pięciu lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - posiadają wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zamówienia, w tym kierownik budowy musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie nie krótszym niż do końca czasu realizacji budowy przez Wykonawcę w formie umowy o pracę zawartej zgodnie z Kodeksem Pracy. 2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców , którzy: 2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art.22 - Pzp. 2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 2.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji. 2.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 3 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 4.1 jest niezgodna z ustawą 4.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ art.87 ust.2 pkt.3. 4.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 4.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy - Pzp z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Dokumenty wymagane 1.1. oferta wypełniona na formularzu ( zał. nr 2 ). 1.2. kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (zał. nr 3 zadanie 1, 2 ) 1.3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 Ustawy - Pzp ( zał. nr 4) 1.4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopie) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez terminem składania ofert. 1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 1.7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert 1.8. umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej, 1.9. dowód wniesienia wadium B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne, składa następujące dokumenty: 2. Dokumenty wymagane 2.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (zał. nr 6) 2.2 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia maszyn i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca (zał. nr 7), 2.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.(zał.nr 5) Informacja musi zawierać dane na temat osób, kwalifikacji osób wskazanych do kierowania robotami wraz z dołączonymi kopiami uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 2.4 wykaz podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im robót 2.5. oświadczenie, że kierownik budowy musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie nie krótszym niż do końca czasu realizacji budowy przez Wykonawcę w formie umowy o pracę zawartej zgodnie z Kodeksem Pracy. 2.6. zaparafowany wzór umowy (zał.8) 2.7. zaparafowany harmonogram realizacji robót (zał.12) C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienia publiczne składa następujące dokumenty 3. Dokumenty wymagane 3.1 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 3.2 wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, na potwierdzenie odpowiedniego umocowania do złożenia oferty winien złożyć - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - oświadczenie wraz z kopią stosownej uchwały wspólników w przedmiotowym zakresie (chyba że upoważnienie do złożenia oferty w opisanej sytuacji wynika z umowy spółki). W przypadku niezłożenia ww. dokumentów wraz z ofertą, w razie uznania oferty złożonej przez Wykonawcę za najkorzystniejszą, zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów przed zawarciem umowy. Jeżeli Wykonawca ich nie dostarczy, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, jeśli jest wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy). D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej : Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze musi spełniać następujące wymagania: 4. Dokumenty wymagane 4.1 zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1.3 - 1.8, 2.1 - 2.3 oraz 3.1- 3.2 od każdego podmiotu, 4.2 musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, 4.3 jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów, do zaciągania zobowiazań w imieniu każdego z partnerów 4.4 . zawierać umowę pro forma spółki, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.miechów.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach