Przetargi.pl
Remont nawierzchni chodnika ul. Naściszowskiej w Nowym Sączu- strona lewa od ul. Paderewskiego do potoku Łubinka

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018-4427967 , fax. 018 4427800
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Gorzkowska 30 30
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018-4427967, fax. 018 4427800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodnika ul. Naściszowskiej w Nowym Sączu- strona lewa od ul. Paderewskiego do potoku Łubinka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ułożenie 912 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm w dwóch odcinkach: -odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Racławickiej- strona lewa- dł. 110 m, -odcinek od ul. Hal
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art .22 ust 1. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW: 1.Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez oferentów wymogów określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające: a) komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów, 2.W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności pod uwagę będą brane oferty wykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. uprawnionych do sprawowania funkcji: kierownik budowy robót drogowych- posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz legitymujący się dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, 3.W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia pod uwagę będą brane oferty wykonawców którzy w ciągu 5 ostatnich lat wykonali z należytą starannością przynajmniej 2 zamówienia swoim rodzajem i wartością odpowiadające przedmiotowi zamówienia polegające na budowie, przebudowie, remoncie chodnika.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. OŚWIADCZENIA (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): 1/ Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1. B. DOKUMENTY potwierdzające między innymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 3.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat swoim rodzajem i wartością odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane z należytą starannością, 5.polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.nowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach