Przetargi.pl
Oczyszczenie syfonu nr 4 pod kanałem Łączany - Skawina w miejscowości Brzeźnica

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczenie syfonu nr 4 pod kanałem Łączany - Skawina w miejscowości Brzeźnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie syfonu nr 4 pod kanałem Łączany - Skawina w miejscowości Brzeźnica. Wartość zamówienia brutto: 348 064,96 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112134
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. - wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) aktualny na dzień składania ofert dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego, czyli odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy składającego ofertę. W/w dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku spółek cywilnych wymagana jest umowa spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymienione w dokumencie określonym w pkt. 5 a SIWZ, c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania, d) dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) wydane przez inwestora robót, potwierdzające, że wykonane zamówienia, o których mowa w pkt. 5 c SIWZ zostały wykonane należycie, e) wykaz osób (kadry), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, f) oświadczenie kierownika budowy zawierające zobowiązanie do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia (wymagany oryginał), g) uprawnienia budowlane kierownika budowy - jedne z poniżej wymienionych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno budowlanej: inżynieria wodna lub melioracje wodne, nadane z mocy § 4, 6, 7, 9 Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1.09.1964 r. (Dz. Bud. Nr 17 z dnia 19.09.1964 r.), - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych obejmujących również ujęcia wód oraz budowle basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych lub melioracji wodnych, nadane z mocy § 13 ust. 1 pkt 3 lit. d lub pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46), - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38), lub § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817) lub § 17 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), h) zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy, i) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przez każdego wykonawcę dokumenty wymienione w punkcie 5a) SIWZ, natomiast dokumenty wymienione w punktach: 5c), 5d), 5e) SIWZ mogą być złożone wspólnie przez członków konsorcjum. Oświadczenia wymienione w punktach: 5k), 5l), 5m) SIWZ mogą być złożone oddzielnie przez każdego członka konsorcjum lub jako wspólne oświadczenia podpisane przez wszystkich członków konsorcjum. j) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, k) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, l) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, m) oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zamówienia publiczne - ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach