Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę schroniska dla zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6161230 , fax. 012 6161217
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  pl. Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6161230, fax. 012 6161217
  REGON: 35050874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę schroniska dla zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji: o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. ,Rozbudowa sch
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz 2. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej trzy opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu budowlanego i udokumentują, że zostały one wykonane należycie. 3. dysponują lub będą dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia, a w szczególności: 3.1. osobami posiadającymi uprawnienia konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) a w szczególności: 1) główny projektant i osoba sprawdzająca - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 2) projektanci branżowi - uprawnienia budowlane w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i posiadającymi aktualne zaświadczenia o przynależności do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważne na dzień składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie B) 1 - 8 niniejszego ogłoszenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: B) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 1. Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do SIWZ), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia). - w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt A) 2 niniejszego ogłoszenia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych z podanych w wykazie usług, o którym mowa powyżej w pkt B) 3 niniejszego ogłoszenia. 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt A) 3 niniejszego ogłoszenia - wg zał. nr 4 do SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia (jeśli dotyczy). 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wymienione w wykazie osób, o którym mowa powyżej. 8. Zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważne na dzień składania ofert - dla osób wymienionych w wykazie osób, o którym mowa powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krakow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach