Przetargi.pl
Budowa sali gimnastyki korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Lubaszowej

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12
  REGON: 00052780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastyki korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Lubaszowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot wykonania obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyki korekcyjnej w zakresie: - roboty przygotowawcze, roboty ziemne - fundamenty żelbetowe sali - izolacje przeciwwilgo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 zł powinno być wniesione w terminie do dnia 12.05.2009 r. do godz. 10.00 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty, zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: A. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert B. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. a/ w zakresie wymaganego doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się co najmniej 2 robotami budowlanymi /jako generalny wykonawca/ polegającymi na budowie obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego - wielorodzinnych lub jednorodzinnych, polegającymi na kompleksowym wykonaniu obiektu o kubaturze co najmniej 1000 m3 i o wartości co najmniej 500 000 PLN każdy Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie: - wykazu zrealizowanych zamówień publicznych wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia /ogłoszenie w BZP/, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, popartych odpowiednimi dokumentami, /referencje, protokoły odbioru końcowego, opinie zamawiających, dla których zamówienia zostały zrealizowane/ iż przedstawione roboty budowlane zostały wykonane należycie. Do każdej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 3 SIWZ należy załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Z przedłożonego dokumentu (np. referencji) jednoznacznie ma wynikać, że wykonawca wykonał obiekt o kubaturze co najmniej 1000 m3 i o wartości co najmniej 500 000 PLN każdy b/ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.- Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował : - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z min. 10 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy w tym doświadczenie w zakresie kierowania budową przynajmniej jednego obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 1000 m3 - posiadania lub dysponowania odpowiednią ilością osób /pracowników fizycznych/ zdolnych do wykonania zamówienia w ilości nie mniejszej niż 10 W przypadku nie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, anie posiadania potencjału technicznego należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena tego warunku będzie dokonana w oparciu o: - uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. - sporządzenia wykazu osób - podania personelu technicznego który będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności. - załącznik nr 4 SIWZ C/ Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia W zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca : - był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN Ocena tego warunku zostanie dokonania w oparciu o: - polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, D/ Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. UPzp Ocena tego warunku zostanie dokonania w oparciu o: - wykaz oświadczeń zawartych w dokumencie o nazwie Oświadczenie /załącznik nr 2/ złożonych w trybie art. 22 ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu winien złożyć oświadczenie, że: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Ponadto Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że wykonawca: - zapoznał się z terenem budowy i że nie wnosi żadnych uwag - w przypadku wyboru oferty podpisze umowę, której projekt załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie i czasie wskazanym przez Zamawiającego - realizując zamówienie publiczne w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością - oferowane materiały, urządzenia spełniają wszystkie warunki zamówienia, a w szczególności posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty - udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane prace budowlane - roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, a w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, dokumentacją projektowo - techniczną, etyką zawodową przepisami BHP i postanowieniami umowy. - wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane kwalifikacje techniczne i aktualne badania lekarskie - po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami zamówienia, projektem umowy i załącznikami akceptują je bez zastrzeżeń Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. /Dz. U. z 16 października 2008 r. Nr 188, poz. 1155./, winny być aktualne w terminie składania ofert i mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych kopii Za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności należy dokonać na każdej stronie dokumentu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - wykaz oświadczeń, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp - zgodnych z treścią załącznika nr 2 SIWZ . - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert. - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć oświadczenie Wykonawców, że ich zobowiązania co do wykonania zamówienia są solidarne a także: oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w pkt. 19 i 20 SIWZ Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty tak jakby sam ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie wymaganego doświadczenia i potencjału ludzkiego oraz zdolności finansowej, Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjałów wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa , jak i jego odpis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pobierania zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty . Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 uPzp zostanie wybrana, zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. - aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokumentów stwierdzających, że osoby które wykonywać będą zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Należy podać wykaz pracowników nadzoru, zawierający potwierdzenie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zamówień jak w niniejszym postępowaniu /załączyć uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności kierownika budowy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia /ogłoszenie w BZP/, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane, przedstawione w powyższym w wykazie, zostały wykonane z należytą starannością, - wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, jeżeli w sporządzonym wykazie na załączniku nr 4 do SIWZ wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, lub będzie dysponował wykonawca, rodzaj narzędzi urządzeń i sprzętu, rok budowy, parametry techniczne, ilość sztuk, stan własności - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jeżeli w sporządzonym wykazie na załączniku nr 5 do SIWZ , wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował - wskazania przez wykonawcę w załączniku nr 6 SIWZ tej części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom Zamawiający żąda przedstawienia w swojej ofercie i zakresu powierzonych prac podwykonawcom w przypadku ich występowania. - polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty, muszą być podpisane bądź przez ww. osoby, bądź przez upoważnionego Wykonawcę - w tym przypadku upoważnienie do podpisania dokumentów musi być bezwzględnie dołączone do oferty. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. nie poświadczenie którejkolwiek strony dokumentu przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, odpisy lub kopie, stwierdzenia braku podpisów bądź upoważnienia do podpisywania dokumentów, Wykonawca zostanie wykluczony i spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.- dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone powyżej należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg. formuły /spełnia - nie spełnia/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach