Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg - 2 zadania

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6128206 , fax. 014 6108481
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
  ul. Limanowska 11 11
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6128206, fax. 014 6108481
  REGON: 85166525500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg - 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg - 2 zadania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić techniczny, finansowy i organizacyjny nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dró
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym przetargu nie wymagane jest wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawili pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a zwłaszcza aby wykazali, że: w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu czynności nadzorowania robót budowlanych (jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy każda o cenie nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto, oraz posiadają dokumenty potwierdzające, że co najmniej dwie usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, należącymi do izby samorządu zawodowego i posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych przy realizacji przedmiotowego zamówienia tj. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy mostów. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności melioracje wodne. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 7. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów uznany zostanie jako nie spełnienie warunków, co skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ustawy Pzp i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w celu: potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda załączenia do oferty: aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikem nr 2 do specyfikacji potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: wykazu - zgodnie ze wzorem pn. Doświadczenie zawodowe stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji - w których należy wymienić co najmniej dwie usługi z okresu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, których przedmiotem było prowadzenie czynności nadzorowania robót budowlanych jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy każda o cenie nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto z podaniem ich wartości oraz daty, miejsca wykonania i zamawiającego, dokumentów potwierdzających, że co najmniej dwie usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności. W załączniku nr 4 pn. Potencjał kadrowy wykonawca wskaże osoby przewidziane do pełnienia funkcji technicznych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadające wymagane uprawnienia, a w szczególności wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.): - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy mostów, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności melioracje wodne, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 7.2.4 pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 7.2.3 wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował. potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zamawiający żąda polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę). W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz.604 z póź.zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku składania ofert wspólnych dokumenty wymienione w pkt. 7.1 składa każdy z wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 7.2 i 7.3 mogą złożyć wszyscy wykonawcy łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 33 ustawy Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 7 do oferty należy dołączyć: Formularz Ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji Pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub innych dokumentów składających się na ofertę, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach