Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg pn: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1443 K Poręba Spytkowska-Bochnia na odcinku Bochnia-Brzeźnica, nr 2087 K Rzezawa-Brzeźnica na odcinku Brzeźnica-Rzezawa, nr 1442 K Krzeczów-Grądy na odcinku Rzezawa-Krzeczów nr 1428 K Bochnia-Niedzieliska na odcinku Krzeczów-Bochnia na ulicach powiatowych Krzeczowskiej i Brzeskiej w m. Bochni

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6128206 , fax. 014 6108481
 • Data zamieszczenia: 2010-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
  ul. Limanowska 11 11
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6128206, fax. 014 6108481
  REGON: 85166525500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg pn: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1443 K Poręba Spytkowska-Bochnia na odcinku Bochnia-Brzeźnica, nr 2087 K Rzezawa-Brzeźnica na odcinku Brzeźnica-Rzezawa, nr 1442 K Krzeczów-Grądy na odcinku Rzezawa-Krzeczów nr 1428 K Bochnia-Niedzieliska na odcinku Krzeczów-Bochnia na ulicach powiatowych Krzeczowskiej i Brzeskiej w m. Bochni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia robót budowlanych obejmuje: - roboty drogowe - roboty elektryczne - roboty wodociągowe - roboty gazowe 1.Wykonawca, jako przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny jest za kontrolę ilościową i jakościową wykonanych robót oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonywania robót z warunkami technicznymi opisanymi w dokumentacji kosztorysowej, Ogólnych Specyfikacjach Technicznych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 2.Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i obejmuje w szczególności: reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót; sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach rozruchu i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót; potwierdzanie ilości wykonanych robót; potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot oraz rozliczenie końcowe inwestycji; uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji; inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach