Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg - 3 zadania

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6128206 , fax. 014 6108481
 • Data zamieszczenia: 2009-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
  ul. Limanowska 11 11
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6128206, fax. 014 6108481
  REGON: 85166525500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg - 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 pn: Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa przy drodze powiatowej nr 2077 Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana w miejscowości Leksandrowa - II etap. Wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 163 168,82 zł netto. Zakres zamówienia obejmuje: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - rozbiórka elementów dróg i przepustów - wykonanie robót ziemnych - wykopanie wykopów w gruntach kat. I-V - wykonanie nasypów - wykonanie podbudowy z kruszyw - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie krawężników betonowych - wykonanie chodników z kostki brukowej - wykonanie betonowych obrzeży chodnikowych - wykonanie kanalizacji deszczowej Zadanie nr 2 pn: Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2096 K Niedary - Gawłówek w km 4+097 do 4+717. Wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 122 950,72 zł netto. Zakres zamówienia obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano- asfaltową mechaniczne gr. 2 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm - wykonanie robót remontowych - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Zadanie nr 3 pn: Przebudowa mostu o JNI 30004003 w ciągu drogi powiatowej nr 2095 K Trzciana - Łąkta Górna w m. Trzciana, kilometraż 3+347. Wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 415 945,08 zł netto. Zakres zamówienia: - wykonanie remontu nawierzchni - podbudowy - wykonanie przepustu skrzynkowego - wykonanie nawierzchni - wykonanie przepustu rurowego 3.1.2 Wykonawca, jako przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny jest za kontrolę ilościową i jakościową wykonanych robót oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonywania robót z warunkami technicznymi opisanymi w dokumentacji kosztorysowej, Ogólnych Specyfikacjach Technicznych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 3.1.3 Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i obejmuje w szczególności: reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót; sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach rozruchu i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót; potwierdzanie ilości wykonanych robót; potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot oraz rozliczenie końcowe inwestycji; uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji; inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności. 5.2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawili pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a zwłaszcza aby wykazali, że: 5.2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu czynności nadzorowania robót budowlanych (jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy każda o cenie nie mniejszej niż 6.000,00 zł brutto, oraz posiadają dokumenty potwierdzające, że co najmniej dwie usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. 5.2.2 dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, należącymi do izby samorządu zawodowego i posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych przy realizacji przedmiotowego zamówienia tj. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy mostów. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności melioracje wodne. 5.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę). 5.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 7. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów uznany zostanie jako nie spełnienie warunków, co skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp. 6.2 Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ustawy Pzp i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w celu: 7.1 potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda załączenia do oferty: 7.1.1 aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.1.2 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikem nr 2 do specyfikacji 7.2 potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 7.2.1 wykazu - zgodnie ze wzorem pn. Doświadczenie zawodowe stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji - w których należy wymienić co najmniej dwie usługi z okresu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, których przedmiotem było prowadzenie czynności nadzorowania robót budowlanych (jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy każda o cenie nie mniejszej niż 6.000,00 zł brutto z podaniem ich wartości oraz daty, miejsca wykonania i zamawiającego, 7.2.2 dokumentów potwierdzających, że co najmniej dwie usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, 7.2.3 wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności. W załączniku nr 4 pn. Potencjał kadrowy wykonawca wskaże osoby przewidziane do pełnienia funkcji technicznych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadające wymagane uprawnienia, a w szczególności wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.): - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy mostów, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności melioracje wodne, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 7.2.4 pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 7.2.3 wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował. 7.3 potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zamawiający żąda polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę). W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz.604 z póź.zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku składania ofert wspólnych dokumenty wymienione w pkt. 7.1 składa każdy z wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 7.2 i 7.3 mogą złożyć wszyscy wykonawcy łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 33 ustawy 8. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 7 do oferty należy dołączyć: 8.1 Formularz Ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 8.2 Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji 8.3 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub innych dokumentów składających się na ofertę, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach