Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie – II etap

Gmina Skoroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4318505 w. 36, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoroszyce
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 77 4318505 w. 36, , fax. -
  REGON: 53141294100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie – etap II”, w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” Szczegółowy zakres robót jest ujęty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, rysunkach i opisach technicznych, w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu dołączony do dokumentacji postępowania PFU – zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane) wraz z załącznikami do zgłoszenia, dotyczącymi termomodernizacji obiektu z dostosowaniem do zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami i obowiązującymi normami – szkice, rysunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji, oraz inne dokumenty żądane przez Starostwo Powiatowe w Nysie – Wydział Architektury i Budownictwa. W ramach zamówienia przewidziane są do wykonania zadania w budynku nr 1 (przedszkole – budynek 1-piętrowy, częściowo podpiwniczony-piwnice tylko pod pomieszczeniami kuchni – magazyny) i nr 3 (sala gimnastyczna – budynek parterowy z antresolą, bez piwnic. Oprócz sali ćwiczeń wydzielono tu inne pomieszczenia użytkowe oraz szatnie i ubikacje. Antresola przeznaczona na widownię dla kibiców): Zadanie nr 1: ocieplenie wszystkich przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji budynku, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropu nad piwnicą od spodu, wymiana podłogi na sali gimnastycznej; Zadanie nr 2: remont w budynku nr 3 – sali gimnastycznej polegający na wyburzeniu części antresoli (widowni), remontu szatni i łazienek (w tym m.in. montaż drzwi aluminiowych, wykonanie instalacji wod.kan., płytkowanie, malowanie), zabezpieczeniu sufitu sali gimnastycznej siatką ochronną PP, dostawie i montażu podłogi systemowej oraz przebudowie instalacji elektrycznej (demontaż istn. instalacji obejmujący: osprzęt oprawy i przewody, wymiana istn. rozdzielnicy w korytarzu, wyposażenie rozdzielnicy, układanie przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu, prace kontrolno-pomiarowe i uruchomienie układu sterowania oświetleniem). 2) wykonanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) wykonanie wszelkich robót oraz dostaw w zakresie podanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 5) wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót, 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej 7) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego, 9) wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania obowiązków lub rezultatów wskazanych w pkt 1-8. Dla realizacji w/w robót konieczne jest wykonanie innych robót budowlanych towarzyszących, tj. - wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących, związanych z wykonaniem warstw termoizolacyjnych w przegrodach, tj. między innymi – wymianę parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, montaż prefabrykowanych oświetlaczy okien zagłębionych w gruncie, wykonanie nowych opasek przy ścianach zewnętrznych budynków, wykonanie i zamurowanie przekuć i bruzd instalacyjnych, zamurowanie zmniejszonych otworów okiennych w holach i na klatkach schodowych. W skład programu funkcjonalno-użytkowego wchodzi: - Część opisowa - ogólna oraz opisy stanu istniejącego i projektowanego. - Załączniki – karty katalogowe materiałów i elementów wyposażenia przyjęte w programie - Audyt energetyczny - Część rysunkowa - inwentaryzacja budowlana i szczegóły przegród projektowanych - Wstępny projekt instalacyjny – opisy z rysunkami technicznymi – instalacja CO i CWU. - Kosztorysy inwestorskie – część budowlana i instalacyjna 3. Szczegóły dotyczące zakresu prac projektowych oraz częściowo robót budowlanych opisuje: Program funkcjonalno–użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie” oraz Audyt energetyczny budynku stanowiące załącznik do niniejszego SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy. Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych nastąpi a na etapie wykonania robót budowlanych i wynikać będzie z zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, jest materiałem poglądowym i służy wyłącznie pomocniczo. Jeżeli program funkcjonalno-użytkowy wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Dyrektorem placówki taki sposób i termin wykonywania robót wewnątrz budynku, aby nie utrudniało to prowadzenia zajęć szkolnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, w zakresie remontu systemu grzewczego wraz z protokołem sprawdzenia przewodów kominowych, 2) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 3) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 4) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 5) koszty dozoru budowy, 6) koszty wywozu odpadów, 7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, 8) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. 8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 8.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 8.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach