Przetargi.pl
Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność miasta Tychy, przy ul. Starokościelnej 18

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133 , fax. 032 2273145
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Filaretów 31 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, fax. 032 2273145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność miasta Tychy, przy ul. Starokościelnej 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym robót budowlanych w zakresie ocieplenie ściany zachodniej i dwóch ścian szczytowych budynku mieszkalnego - wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Starokościelnej 18 wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Tychy, przy ul. Starokościelnej 18 Zakres robót obejmuje m.in.: - ocieplenie ścian zewnętrznych (ściany zachodniej oraz dwóch ścian szczytowych) w technologii lekko-mokrej styropianem, - wymianę obróbek blacharskich, - wymianę okienek piwnicznych - kotwienie ścian prefabrykowanych - wywóz i utylizację gruzu - roboty towarzyszące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) - na czas związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach