Przetargi.pl
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu przy ul. Śliżowy Potok 8

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8612424 , fax. 033 8614623
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Krasińskiego 13 13
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 033 8612424, fax. 033 8614623
  REGON: 07219804900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.zywiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu przy ul. Śliżowy Potok 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu przy ul. Śliżowy Potok 8. Do systemu solarnego wspomagania przygotowania c.w.u. do celów sanitarnych zaprojektowano zamkniętą instalację glikolową, w skład której wchodzi: - 31 kolektorów słonecznych, - stacja regulacyjna solarna, - sterownik solarny, - naczynie ekspansyjne, - zbiornik przechwytujący płyn solarny, - ororowanie instalacji solarnej, wody zimnej i c.w.u., - zasobnikowy podgrzewacz, - układ zmieszania pompowego oraz ciepłomierz ultradźwiękowy. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji, b) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą Załącznik Nr 8 do Specyfikacji c) projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji wraz z rysunkami (Zał. Nr 9a-9d do Specyfikacji). 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac budowy oraz dokumentację techniczną wraz z dziennikiem budowy nie później niż 01.03.2012 r., chyba, że warunki metereologiczne uniemożliwiać będę realizację zamówienia; w takim wypadku przekazanie placu budowy oraz dokumentacji nastąpi w terminie późniejszym. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do opisanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w ustawie. 5. Wykonawca będzie wykonywał pracę w warunkach utrudnionych. Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. 6. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru i załączy następujące dokumenty: a) atesty i certyfikaty zgodności lub oświadczenia, świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu, b) dziennik budowy, c) potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy stanowiący część kosztorysu ofertowego lub kosztorys powykonawczy stanowiący część kosztorysu ofertowego wraz z robotami zamiennymi kompensującymi się wzajemnie, d) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac remontowych i montażowych z projektem, warunkami postępowania, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wszytkimi normami, e) instrukcję użytkowania, f) wszelkie niezbędne pomiary i odbiory wykonane przez upoważnione służby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 404110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 47 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 7 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr 31. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach