Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 W LĘDZINACH - BUDYNEK PRZY ul. HOŁDUNOWSKIEJ 72

Urząd Miasta Lędziny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Lędziny
  ul. Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 W LĘDZINACH - BUDYNEK PRZY ul. HOŁDUNOWSKIEJ 72
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z termomodernizacją obejmującą : ociepleniem ścian zewnętrznych metodą /lekką mokrą/ styropian 15 cm + tynk cienkowarstwowy silikatowy; wymianę rynien i rur spustowych; wymianą sto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 15 000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, por
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.1posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2.Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 2.1W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt 1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącą przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 6 ust.3 pkt 3.1. i 3.2. 2.2W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1.3 wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 300 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 6 ust 4 pkt.4.1. 2.3W zakresie warunków wskazanych w ust.1 pkt.1.1 i 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w § 6 ust.2 i ust. 7. 3.Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy. 4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Sporządzony przez Wykonawcę według załącznika Nr 1 do siwz Formularz Ogólny Oferty. 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zawartych w §5 ust. 1 pkt. 1.1 siwz, Zamawiający żąda: 2.1Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 2.2Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej-odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną. 3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartych w §5 ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ, Zamawiający żąda: 3.1.Wykazu osób i podmiotów do wykonania zamówienia - załącznik Nr 3 do SIWZ-dysponowanie osobami i podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: - wymagana jest jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz jedna osoba z uprawnieniami elektrycznymi. Wymagana jest kserokopia uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3.2.Wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 4 do SIWZ -wykonanie z należytą starannością minimum 2 zadań obejmujących roboty związane z termomodernizacją o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każde w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W zakresie robót powinny by wyszczególnione roboty budowlane. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych robót tj. protokół odbioru robót. 4.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zawartego w §5 ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ. Zamawiający żąda: 4.1Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 300 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.2Posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczy firm, których oferta łącznie spełnia wymagania Zamawiającego w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. 5.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.1Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 5.2Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w języku kraju, w którym zamówienie jest udzielone. 6.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.1.1 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją /za zgodność z oryginałem/ pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1.1 oraz jej podpisem. 7.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca) załącznik Nr 2 do siwz. 8.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy). 9.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawiera wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Rozliczenie to Zamawiający uzna za wypełnione, jeżeli data wystawienia pełnomocnictwa będzie w terminie do którego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego o którym mowa w ust.1 pkt. 1.1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 10.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ledziny.pl/bip/content/show.php?pg=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach