Przetargi.pl
Dostawa środków kontrastowych

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Al. Legionów 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2810271 do 79 w. 655 , fax. 032 2810270
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
  Al. Legionów 10 10
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2810271 do 79 w. 655, fax. 032 2810270
  REGON: 00029627100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków kontrastowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków kontrastowych dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz cenowy (pakiety 1 -
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust 1 pkt 1 pzp), tj.: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i prowadzą działalność w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia(art. 22 ust 1 pkt 2 pzp). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 3 pzp). 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 4 pzp. 5) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: Składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty o których mowa w pkt 5 ppkt a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 5 ppkt b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt III SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy - Zał. Nr 2 do SIWZ oraz następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w ustawie z dn. 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U z 2004 r., Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) W celu potwierdzenia, że oferowane leki odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) Wykonawca zapewnia ważność świadectw rejestracji w formie oświadczenia (zał. Nr 2 do SIWZ pkt 8);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.szpital4.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach