Przetargi.pl
Realizacja projektu rewaloryzacji wskazanych placów zabaw - dostawa urządzeń zabawowych

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7605200 , fax. 032 7605280
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 7605200, fax. 032 7605280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu rewaloryzacji wskazanych placów zabaw - dostawa urządzeń zabawowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja projektu rewaloryzacji wskazanych placów zabaw - dostawa urządzeń zabawowych. Wskazane place zabaw: 1. Park Miejski część II - ul. Chopina, 2. Osiedle Ptasie - ul. Żurawia, 3. Park Pszczelnik - Aleja Sportowców, 4. Park Górnik - ul. Oświęc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 433250007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), tj.: 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadać niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostawy urządzeń zabawowych, z których każda obejmuje zakup i rozmieszczenie urządzeń zabawowych, o wartości każdej z tych dostaw co najmniej 100 000,00 zł brutto; 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł; 4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu: - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) muszą dostarczyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające, że: a) łącznie spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy prawo zamówień publicznych (pkt 1, 2, 3 powyżej), b) każdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych (pkt 4 powyżej); - Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego. - Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy muszą dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - oświadczenie składają wspólnie); 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokument ten składa każdy z nich); 1.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokumenty te składa każdy z nich); 1.4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw urządzeń zabawowych, z których każda obejmuje zakup i rozmieszczenie urządzeń zabawowych, o wartości każdej z tych dostaw co najmniej 100 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - wykaz ten składają wspólnie); 1.5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokumenty te składają wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie tego warunku w imieniu wykonawców występujących wspólnie); 1.6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokument ten składają wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie tego warunku w imieniu wykonawców występujących wspólnie); 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 1.2.,1.3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.2. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.siemianowice.pl/przetargi_new.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach