Przetargi.pl
WYKONANIE ZADANIA PN. BUDOWA PLATFORMY INTEGRACJI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 49-71-497 , fax. 0-33 49-71-786
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Informatyki
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 0-33 49-71-497, fax. 0-33 49-71-786
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.bielsko.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ZADANIA PN. BUDOWA PLATFORMY INTEGRACJI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia pn. BUDOWA PLATFORMY INTEGRACJI USŁUG PUBLICZNYCH (PIUP) jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie pakietu oprogramowania dla wzajemnej współpracy aplikacji dziedzinowych, tzw. (broker komunikacyjny). Szczegółowy zakres mery
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 .000,00 PLN (Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium na etapie składania ofert ostatecznych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zadania, tj.: wykażą, iż: 1.2.1. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia, tj.: co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu i uruchomieniu oprogramowania bazującego min. na technologiach: SOA/Web Services., itp. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykażą: 1.3.1. posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania Zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100 . 1.3.2. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. Ocena spełnienia warunków będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia Dokonując oceny złożonych wniosków Zamawiający, oprócz postawionych warunków podmiotowych, które musza spełnić Wykonawcy, będzie kwalifikował Wykonawców do następnego etapu postępowania na podstawie przedstawionego doświadczenia. Doświadczenie wykonawcy oceniane będzie na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług podobnych do przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem w pkt. 1.2.1. Podane wartości usług winny dotyczyć wyłącznie dostarczonego oprogramowania, szkoleń, itp. (bez kwot za ewentualnie dostarczany sprzęt komputerowy, sieciowy itp. w ramach pojedynczego zamówienia). Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 4, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełniają ww. warunki oraz otrzymają najwyższą ocenę spełniania warunku posiadania wymaganego doświadczenia. Zamawiający dokona oceny wniosków wg poniższych kryteriów: za jedną realizację - 0 pkt., za każdą następną ponad wymaganą (w pkt. 1.2.1) - 1 pkt. W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów o udziale w postępowaniu zdecyduje łączna wartość przedstawionych przez wykonawcę usług. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Na podstawie art. 22 PZP, wykonawca składa wraz z ofertą: - oświadczenie na podstawie art. 22 PZP o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz 2.1. w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, następujące dokumenty: 2.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(ne) nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 2.1.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.2. w celu potwierdzenia opisanego przez Zmawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujące dokumenty: wykaz wykonanych usług, minimum jedna, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia, z podaniem ich odbiorców, przedmiotu, wartości brutto, dat i miejsca wykonania, (zał. nr 2 do SIWZ) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy i usługi zostały wykonane należycie (referencje); 2.3. w celu potwierdzenia opisanego przez Zmawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, następujące dokumenty: 2.3.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.3.2. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ważna na dzień składania ofert i obejmująca okres ubezpieczenia do 31.12.2009 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 3.1. składają oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3.2. oddzielnie wykazują, iż posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP; 3.3. wspólnie wykazują, iż: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3.4. obowiązani są załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument z którego wynika ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez osobę /osoby/ uprawnioną(e) do reprezentowania z osobna każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koszty serwisu pogwarancyjnego w ciągu 4 lat po okresie gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach