Przetargi.pl
KONTYNUACJA WYKONANIA ZADANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ PN. BUDOWA PLATFORMY INTEGRACJI USŁUG PUBLICZNYCH

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4971497 , fax. 033 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  plac Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4971497, fax. 033 4971786, 8227539
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONTYNUACJA WYKONANIA ZADANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ PN. BUDOWA PLATFORMY INTEGRACJI USŁUG PUBLICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia pn. KONTYNUACJA WYKONANIA ZADANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ PN. BUDOWA PLATFORMY INTEGRACJI USŁUG PUBLICZNYCH jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie pakietu oprogramowania dla wzajemnej współpracy aplikacji dziedzinowych. Szczegółowy zakres merytoryczny zadania, dla którego Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i wykonać całość rozwiązania zawarty został w Części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach