Przetargi.pl
Dostawa leków

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 032 2514533
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie, fax. 032 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet nr 1 poz.1 - Bewacizumab - Avastin, 0,4g/16 ml, konc. rozt. infuz., 1 fiol., ilość 50, Pakiet nr 1 poz.2 - Bewacizumab - Avastin, 0,1g/4 ml, konc. rozt. infuz., 1 fiol., ilość 80, Pakiet nr 2 -Interferonum al
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki podane w SIWZ (wypełnią i podpiszą Załączniki do SIWZ) i spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.), dołączą: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, kopię Świadectwa Rejestracji oferowanego leku lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych świadectwach rejestracji oraz oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego dostarczą kopię Świadectw Rejestracji, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki podane w SIWZ (wypełnią i podpiszą Załączniki do SIWZ) i spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.), dołączą: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, kopię Świadectwa Rejestracji oferowanego leku lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych świadectwach rejestracji oraz oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego dostarczą kopię Świadectw Rejestracji, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach