Przetargi.pl
Zakup odczynników RTG

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4591837 , fax. 032 4591838
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
  ul. 26 Marca 51 51
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4591837, fax. 032 4591838
  REGON: 00031245500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.wodzislaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup odczynników RTG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup odczynników RTG- błony, wywoływacz, utrwalacz, starter, koperty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: C. WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE JEST ZŁOŻENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH TREŚĆ STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 SIWZ: 1. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 PZP, 2. Dostarczenie materiałów testowych - próbek- w wyznaczonym terminie i miejscu 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na związanie z ofertą na okres 30 dni od daty otwarcia ofert 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy wg wzoru - załącznika nr 3 do SIWZ,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE OFERENT ZOBLIGOWANY JEST PRZEDŁOŻYĆ W OFERCIE PRZETARGOWEJ CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU: I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.wodzislaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach