Przetargi.pl
DOSTAWA NOWEGO OGUMIENIA BEZDĘTKOWEGO DO AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Zakład Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6723411 , fax. 032 6723003
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunikacji Miejskiej
  ul. Polska 21 21
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6723411, fax. 032 6723003
  REGON: 27802509400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NOWEGO OGUMIENIA BEZDĘTKOWEGO DO AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OGUMIENIE BEZDĘTKOWE: 1. 205/75 R 17,5 - SZT. 48, 2. 285/70 X 19,5 - SZT. 32 , 3. 11 X R 22,5 CITY - SZT. 50 , 4. 275 X 22,5 - SZT. 26
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343522001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE PODLEGAJACY WYKLUCZENIU NA PODST. ART 22 Pzp Złożenie oferty zgodnie z wymaganiami siwz Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: min. 3 referencje potwierdzajace jakość i terminowośc dostaw do podmiotów świadcz acych usługi przewozowe osób , polisa OC w zkresie prowadzonej działlności gospodarczej na min. 100 tys. zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ptk-zawiercie.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach