Przetargi.pl
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym

Miasto Ustroń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8579300 , fax. 0-33 857 93 30
 • Data zamieszczenia: 2015-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ustroń
  Rynek 1 1
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. 033 8579300, fax. 0-33 857 93 30
  REGON: 07218234400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu przy ul. Hutniczej na działkach nr 217/4 i 259/2, na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta w ramach zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu. Zakres zamówienia obejmuje: 1) demontaż istniejących urządzeń, 2) montaż projektowanych urządzeń na istniejących nawierzchniach, 3) uzupełnienie braków w nawierzchni powstałych w wyniku wyżej wymienionych prac, 4) dostawienie nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), 5) wykonanie nawierzchni trawiastej po zakończeniu prac montażowych, urządzeń, wyposażeniu placu zabaw - przywrócenie terenu wokół bezpiecznej nawierzchni do stanu poprzedniego. Zamówienie nie obejmuje wykonania nawierzchni syntetycznej nawiązującej do istniejącej nawierzchni pomiędzy dwoma placami zabaw oraz wykonania zjeżdżalni terenowej na skarpie pomiędzy dwoma placami zabaw. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w załącznikach nr A1 - A11 do SIWZ, w projekcie remontu i rozbudowy istniejącego placu zabaw, w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Do postępowania przetargowego poglądowo dołączono cały remontu i rozbudowy istniejącego placu zabaw oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji placu zabaw w Parku Kuracyjnym. Dojazd do modernizowanego placu zabaw może być realizowany przez ścieżki parkowe w Parku Kuracyjnym od ul. Hutniczej lub ul. Grażyny. Plac zabaw jest ogrodzony. Brama wjazdowa znajduje się w górnej części placu, natomiast w dolej części są furtki. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie, gdzie w opisach występują nazwy urządzeń zabawowych można zastosować inne równoważne produkty o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Wszystkie przedstawione wizualizacje urządzeń zabawowych mają charakter poglądowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 433250007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. 2) Forma wadium. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium a) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym b) Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. c) Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 6 października 2015 r. d) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 6 października 2015 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 - biuro nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4) Skutek nie wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona). 5) Zwrot wadium. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP. 6) Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach