Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim” (Etap III) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Gmina Gorzów Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3505710, 715 , fax. 034 3505710, 715 wew. 42
 • Data zamieszczenia: 2020-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzów Śląski
  ul. Wojska Polskiego 15
  46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie
  tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42
  REGON: 15139861700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl, www.bip.gorzowslaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim” (Etap III) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: 1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej typu on-grid dla budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 obejmującym projekt techniczny oraz uzgodnienie i sprawdzenie poprawności wykonania. 2) Dane wyjściowe: - moc umowna dla obiektu: 20kW; - roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków: 18.680 kWh; - rodzaj przyłącza: przyłącze po stronie niskiego napięcia, 3-fazowe, układ zasilania AC wyposażona jest w wyłącznik p- poż FRX100 z wyzwalaczem wzrostowym, - planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 20,40 kWp; - - miejsce i typ montażu: dach budynku Urzędu Miejskiego /dach dwuspadowy kąt nachylenia 5%, - pokrycie: dach płaski betonowy, pokryty papą bitumiczną; konstrukcja aluminiowa, skierowana w kierunku południe podnosząca moduły do nachylenia 15°, obciążona bloczkami betonowymi o wadze 30Kg/szt. - inwerter fotowoltaiczny AC/DC zamontowany w pomieszczeniu archiwum na 1 piętrze. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (zał. nr 2 do SIWZ). 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (zał. nr 2 do SIWZ). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt 1 ppkt.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - ( UWAGA!!! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą!!!)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach